ȘCOALA POSTLICEALĂ  „INTELLECTUM”

GALAȚI                                                                                                                                                                                    

 REGULAMENT     INTERN     AN    ŞCOLAR

2020-2021

 CUPRINS:

CAPITOLUL I

 1. Dispoziții generale .

CAPITOLUL II

 1. Procesul de învăţământ. Organizare .

2.1 Organizarea şcolii .

2.2 Resurse materiale.

2.3 Condiții de acces în interiorul școală.

CAPITOLUL III

 1. Structurile organizatorice/conducere .

3.1 Consiliul Profesoral.

3.2 Consiliul de Administraţie .

3.3 Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii .

3.4 Comisii de lucru .

3.5 Comisiile metodice .

3.5.1 Dispoziţii generale .

3.5.2 Conţinutul portofoliului cadrului didactic .

3.5.3 Catedra de  medicină.generală .

3.5.4 Catedra  de farmacie.

3.6. Comisia diriginţilor .

CAPITOLUL IV

 1. PERSONALUL DIDACTIC .

4.1Îndatoririle cadrelor didactice din Școala Postliceală ,, Intellectum,, Galați.

CAPITOLUL V

 1. Elevii .

5.1 Drepturile elevilor .

5.2 Obligaţiile elevilor .

5.3 Ţinuta elevilor .

5.4 Frecvenţa elevilor .

5.5 Drepturile şi îndatoririle elevilor interni.

CAPITOLUL VI

 1. Evaluarea elevilor .

6.1 Evaluarea rezultatelor învăţării. Încheierea situaţiei şcolare .

6.2 Examenele organizate la nivelul școală .

CAPITOLUL VII

 1. Transferul elevilor .

CAPITOLUL VIII

 1. Structurile organizatorice ale elevilor în unitatea de învăţământ.

8.1 Consiliul elevilor .

8.1.1 Rol în structura organizatorică a școală .

8.1.2 Componenţa .

8.1.3 Organizare şi funţionare .

8.1.4 Atribuţii .

8.1.5 Preşedintele consiliul elevilor.

8.1.6 Vicepreşedintele consiliului elevilor .

8.1.7 Secretarul .

8.1.8 Membrii .

8.2 Comitetul clasei .

8.2.1 Rol în structura organizatorică a școală .

8.2.2 Componenţa .

8.2.3 Atribuţii .

CAPITOLUL IX

 1. Securitatea în unitatea de învăţământ .

CAPITOLUL X

 1. Organizarea serviciului pe şcoală/clasă.

10.1. Principalele sarcini ale profesorului de serviciu pe şcoală .

10.2. Sarcinile elevului de serviciu pe şcoală .

10.3. Principalele sarcini ale elevului de serviciu pe clasă .

CAPITOLUL XII

 1. Dispoziţii finale .

Lista documentelor elaborate ca ANEXE la Regulamentul de ordine interioară.

Legislaţie recomandată:

 CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

          Art.1 Prezentul regulament conţine prevederi referitoare la organizarea, funcţionarea şi eficientizarea serviciilor instructiv-educative ale Școala Postliceală,, Intellectum,, Galați în conformitate cu următoarele acte normative:

– Constituţia României

– Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 /2011

– Acte normative eliberate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării

– Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar aprobat prin OMEC nr. 5115 din 15 decembrie 2014

– Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar aprobat prin OMEC nr 4925 din 08/09/2005 cu completările ulterioare – OMECTS nr.4714/2010

– Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii

– Codul muncii,aprobat prin Legea nr. 53/24 ianuarie 2003 cu completările ulterioare

          Art.2 Activitatea de instruire şi educaţie în cadrul școală se desfăşoară potrivit principiilor Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, ale Convenţiei cu privire ladrepturile copilului şi potrivit actelor normative generale şi speciale.

          Art.3 Profesorii, elevii, părinţii, personalul didactic auxiliar şi nedidactic au obligaţia să cunoascăşi să respecte prevederile R.O.F.U.I.P. şi ale prezentului regulament.

          Art.4 Prezentul regulament de ordine interioară se aplică întregului personal care activează în unitate (elevi, profesori, personalul didactic auxiliar şi nedidactic), indiferent de durata contractului de muncă sau de statutul deţinut.

CAPITOLUL II

PROCESUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT. ORGANIZARE

          Art.1 Școala Postliceală ,, Intellectum,, Galațieste instituţie de învăţământ postliceal privat, organizată în conformitate cu Constituţia României, Legea Învăţământului, R.O.F.U.I.P., ordine ale M.E.C. şi cu alte reglementări legale.

          Art.2 Unitatea oferă cursuri de formare profesională iniţială la nivel  şcoală postliceală.

          Art.3. Școala Postliceală ,, Intellectum,, Galați  îşi asumă

misiunea de a pregăti specialişti în domeniile:

 1. SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ PEDAGOGICĂ
 • ASISTENT MEDICAL GENERALIST
 • ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE
 • ASISTENT MEDICAL DE LABORATOR
 • ASISTENT MEDICAL BALNEO-FIZIOKINETOTERAPIE ȘI RECUPERARE

          Art.4 În cadrul Școala Postliceală,, Intellectum,, Galați activitatea şcolară se desfăşoară în două schimburi.

          Art.5 Ora de curs este de 50 de minute cu pauza de 10 minute  Programul şcolii începe la ora 8 şi se finalizează la 21,

           Art.6 Orarul şcolii se întocmeşte de comisia responsabilă cu orarul, se discută în Consiliul de Administraţie şi se aprobă de director.

          Art.7 La înscrierea în școală studiului limbilor moderne seasigură în funcţie de oferta educaţională a școlii.

          Art.8 Clasele se constituie la începutul primului an de studiu (pe profiluri şi specializări),

Art.9 La instruirea practică orele se desfăşoară pe grupe de elevi, în ateliere sau la agenţieconomici. O grupă de studiu conţine minimum 14 elevi.

          Art.10 Repartizarea elevilor pe clase se face de către conducerea şcolii, cu respectarea prevederilor Legii Educaţiei naţionale, în funcţie de filieră, specializare,.

          Art.12 În vederea parcurgerii Curriculum-ului la Decizia Şcolii/Curriculum-ului .

2.1 ORGANIZAREA ŞCOLI I

Şcoala funcţionează cu următoarea  formă de învăţământ: şcoală postliceală

 1. SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ PEDAGOGICĂ
 • ASISTENT MEDICAL GENERALIST
 • ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE
 • ASISTENT MEDICAL DE LABORATOR
 • ASISTENT MEDICAL BALNEO-FIZIOKINETOTERAPIE ȘI RECUPERARE

2.2 RESURSE MATERIALE

Procesul instructiv-educativ al școlii se desfășoară în următoarele clădiri şi spaţii şcolare:

CLĂDIREA ŞCOLII care are:

– săli de clasă

– laboratoare

– cabinete

– ateliere

– 1 bibliotecă

2.3 CONDIŢI I DE ACCES ÎN INTERIORUL ȘCOLII

Activitatea în unitatea şcolară se desfăşoară între orele 08.00 – 21.. Persoanele care rămân în şcoală în afara acestui program trebuie să aibă aprobarea scrisă a conducerii unităţii şcolare.

Profesorii de serviciu, profesorii care îşi desfăşoară activitatea până la ultima oră de curs şi personalul de întreţinere verifică închiderea geamurilor, a uşilor şi elimină orice pericol de incendiu.

Securitatea şcolii, a personalului şi a elevilor este asigurată de către firma de

protecţie şi pază Alfa Security, conform Planului de pază, în colaborare cu personalul de pază al şcolii.

Accesul elevilor în şcoală se va face doar pe baza insignelor inscripţionate cu emblema şcolii şi a carnetelor de elev, vizate la zi, prezentate personalului de protecţie şi pază..

Profesorii şcolii, personalul nedidactic şi didactic auxiliar, vor avea acces în şcolă pe baza legitimaţiei de serviciu sau a actului de identitate.

CAPITOLUL III

STRUCTURILE ORGANIZATORICE/CONDUCERE

RESURSE UMANE

Şcoala funcţionează cu un personal format din:

Personalul școlii în anul școlar 2018-2019 este  format din 20 de cadre didactice din care 13 doctori,farmaciști,asistenți, 7 profesori, 2 personal auxiliar, 2 nedidactic

Atribuţii:

Art1. La nivelul şcolii vor funcţiona – cu rolul, componenţa şi atribuţiile şi prevăzute în

prezentul Regulament de ordine interioară şi respectând legile în vigoare,

următoarele structuri organizatorice şi de conducere:

CONSILIUL PROFESORAL

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

COMISIA PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII

COMISII METODICE

COMISII DE LUCRU

CONSILIUL CLASEI

ART.2 În realizarea funcţiei de conducere, directorul are urmatoarele atribuţii:

 1. a) emite decizii si note de serviciu;
 2. b) numeşte, prin decizie, secretarul Consiliului Profesoral;
 3. c) propune Inspectorului Şcolar General proiectul de şcolarizare aprobat de Consiliul

de Administraţie şi de Consiliul Profesoral;

 1. d) numeşte diriginţii la clase, la propunerea comisiilor şi catedrelor metodice, potrivit

principiului continuităţii şi performanţelor educaţionale cu avizul consiliului de

administraţie;

 1. e) numeşte echipa de întocmire a orarului şi o propune spre aprobare Consiliului de

Administraţie;

 1. f) propune Consiliului Profesoral, spre aprobare, cadrele didactice care să facă parte

din Consiliul de Administraţie şi solicită Consiliului Reprezentativ al Părinţilor

desemnarea unui reprezentant în Consiliul de Administraţie;

 1. g) stabileşte atribuţiile şefilor de catedre şi ai comisiilor metodice, şi responsabilităţile membrilor Consiliului de Administraţie;
 2. h) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic şi al elevilor;
 3. i) stabileşte atribuţiile profesorilor de serviciu şi ale celorlalte persoane din unitate î legătură cu supravegherea elevilor şi însoţirea după caz, a persoanelor străin menţinerea ordinei şi disciplinei pe timpul desfăşurării programului de învăţământ, relaţiile cu personalul de pază, pentru preîntâmpinarea şi semnalarea oricărui caz de pătrundere ilicită în incinta şcolii;
 4. j) întocmeşte, împreună cu sprijinul de specialitate al organelor de poliţie/ jandarmerie, planul de pază al Școala Postliceală,, Intellectum,, Galați prin care se stabilesc reguli concrete privind accesul, paza şi

circulaţia în interiorul obiectivului. Va fi stabilit de comun acord şi va fi afişat numărul de telefon al organelor de poliţie/jandarmerie la care personalul de pază, profesorul de serviciu, personalul şcolii, elevii sau conducerea şcolii pot suna în situaţia unor incidente violente, sau în cazul intrării în unitatea de învăţământ a unor persoane aflate sub influenţa băuturilor alcoolice, turbulente, având comportament agresiv, ori

intenţia de a deranja ordinea şi disciplina în şcoala;

 1. k) aprobă orarul şcolar, programul de audienţe, precum şi regulile de acces şi

comportare în şcoală care se afişează la punctul de control;

 1. l) organizează instruirea cadrelor didactice şi a personalului tehnico-administrativ

pentru cunoaşterea şi aplicarea prevederilor din Procedura operaţională privind accesul în unitate;

 1. m) urmăreşte informarea elevilor şi părinţilor/reprezentanţii legali ai acestora despre reglementările interne referitoare la accesul în unitatea de învăţământ;
 2. n) informează, în regim de urgenţă, organele de poliţie/jandarmi şi ISJ asupra producerii unor evenimente de natură să afecteze ordinea publică, precum şi asupra prezenţei nejustificate a unor persoane în şcoală sau în imediata apropiere a acesteia;
 3. o) controlează, cu sprijinul şefilor de catedră, calitatea procesului instructiv- educativ. În cursul unui an şcolar, directorul efectuează săptămânal trei- patru asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru. La asistenţele efectuate sau la unele activităţi ale catedrelor, directorul este însoţit, de regulă, de şeful de catedră;
 4. p) elaborează proiectul schemei de încadrare şi o supune spre aprobare Consiliului de Administraţie;
 5. r) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului didactic, didacticauxiliar

şi nedidactic;

 1. s) îndeplineşte atribuţii stabilite de către Consiliul de Administraţie, potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii rezultând din prevederile legale în vigoare şi contractele colective de muncă aplicabile;
 2. t) în lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un alt cadru didactic, membru al Consiliului de Administraţie.

ART.3 În calitate de angajator, directorul are urmatoarele atribuţii:

 1. a) răspunde de selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă ale personalului din unitatea de învăţământ;
 2. b) încheie contracte individuale de muncă şi aprobă concediile de odihnă alepersonalului;
 3. c) aprobă concediul fără plată şi zilele libere plătite şi suplinirea acestora;
 4. d) consemnează în condica de prezenţă absenţele şi intârzierile de la ore ale personalului didactic;
 5. e) apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit.

ART.4 În unitatea de învăţământ, un profesor desemnat de director va coordona proiectele şi programele educative şcolare şi extraşcolare.

ART.5 Desfăşurarea activităţii şcolare este condusă şi de următoarele consilii şi comisii:

 

3.1 CONSILIUL PROFESORAL

Consiliul Profesoral este alcătuit din totalitatea cadrelor didactice din unitatea şcolară.

El funcţionează prin emiterea Deciziei de constituire a Consiliului profesoral, emisă

anual.

3.1.1 Directorul Școala Postliceală,, Intellectum,, Galați este preşedinteleConsiliului Profesoral

3.1.2 Consiliul Profesoral se întruneşte lunar sau de câte ori este nevoie, la propunerea directorului sau la solicitarea a minimum o treime dintre cadrele didactice.

Consiliul Profesoral se întruneşte legal în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul total a membrilor.

3.1.3 Consiliul Profesoral îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat.

3.1.4 Secretarul Consiliului profesoral este secretara şefă a unităţii şcolare.

3.1.5 Participarea cadrelor didactice la Consiliul Profesoral este obligatorie. Absenţele repetate şi nemotivate de la consiliu se consideră abatere disciplinară şi se sancţionează conform prevederilor Statutului personalului didactic.

3.1.6 Având în vedere complexitatea problemelor şcolii, profesorii vor primi din partea Consiliului de Administraţie şi alte sarcini, care devin sarcini de serviciu obligatorii.

3.1.7 Consiliul Profesoral are următoarele atribuţii:

(a) gestionează şi asigură calitatea actului didactic;

(b) analizează şi dezbate raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea de învăţământ;

(c) alege, prin vot secret, membrii consiliului de administraţie care provin din rânduril personalului didactic;

(d) dezbate, avizează şi propune consiliului de administraţie, spre aprobare, planul de dezvoltare instituţională a şcolii;

(e) dezbate şi aprobă rapoartele de activitate, programele semestriale, planul anual de activitate, precum şi eventuale completări sau modificări ale acestora;

(f) aprobă componenţa nominală a comisiilor/catedrelor metodice din unitatea de învăţământ;

(g) validează raportul privind situaţia şcolară semestrială şi anuală prezentată de fiecare profesor/diriginte, precum şi situaţia şcolară după încheierea sesiunii de amânări, diferenţe şi corigenţe;

(h) hotărăşte asupra tipului de sancţiune disciplinară aplicată elevilor care săvârşesc abateri;

(i) propune acordarea recompenselor pentru elevi şi pentru personalul salariat al unităţii de învăţământ, conform reglementărilor în vigoare;

(j) validează notele la purtare mai mici decât 7;

(k) propune Consiliului de administraţie curriculumul la decizia şcolii;

(l) validează oferta de curriculum la decizia şcolii pentru anul şcolar în curs, aprobată de Consiliul de administraţie;

(m) avizează proiectul planului de şcolarizare;

(n) validează fişele de autoevaluare ale personalului didactic al unităţii de învăţământ, în baza cărora se stabileşte calificativul anual;

(o) formulează aprecieri sintetice privind activitatea personalului didactic şi didactic auxiliar, care solicită acordarea gradaţiei de merit sau a altor distincţii şi premii, potrivit legii, pe baza raportului de autoevaluare a activităţii desfăşurate de acesta;

(p) propune Consiliului de Administraţie programele de formare continuă şi dezvoltare profesională a cadrelor didactice;

(r) dezbate şi avizează regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ;

(s) dezbate probleme legate de conţinutul sau organizarea activităţii instructiveducative

din unitatea de învăţământ; propune Consiliului de Administraţie măsuri de optimizare a procesului didactic;

(t) alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii, în condiţiile legii;

(u) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de Consiliul de Administraţie, rezultând din legislaţia în vigoare şi din contractele colective de muncă aplicabile;

(v) propune eliberarea din funcţie a directorului unităţii de învăţământ, conform legii.

 

 

3.2 CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

Consiliul de Administraţie este organul de decizie al întregii activităţi şcolare în domeniile curricular, extracurricular, al programelor de dezvoltare a şcolii, de colaborare cu comunitatea locală, politică salarială, financiară, de personal, administrativ etc. Activitatea sa este reglementată de regulamentul propriu de funcţionare, parte a Regulamentului de ordine interioară, în concordanţă cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, Legea învăţământului, Ordonanţa de urgenţă privind asigurarea calităţii în educaţie.

3.2.1 Consiliul de Administraţie coordonează elaborarea Regulamentului de ordine interioară şi împreună cu Consiliul Profesoral îl aprobă.

3.2.2 Consiliul de Administraţie asigură aplicarea tuturor reglementărilor legale, referitoare laorganizarea şi funcţionarea învăţământului.

3.2.3 Consiliul de Administraţie elaborează oferta educaţională a şcolii.

3.2.4 Consiliul managerial al şcolii este format din 9 membri.

 • Directorul şcolii este preşedintele Consiliului.

Consiliul de Administraţie elaborează criteriile de acordare a recompenselor sau ajutoarelor materiale pentru elevi.

3.2.5 Consiliul de Administraţie numeşte responsabilii care conduc comisiile şi colectivele de lucru pe diverse probleme.

3.2.6 Consiliul de Administraţie reglementează planul financiar al unităţii şcolare.

3.2.7Consiliul de Administraţie elaborează planul managerial al şcolii, fişele postului pentru salariaţii şcolii, schema de salarizare şi criteriile de acordare a calificativelor anuale.

3.3 COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢI I

DISPOZITII GENERALE

3.3.1 Prezentul regulament stabileşte şi detaliază modul de organizare şi funcţionare a Sistemului de Management al Calităţii (SMC)  având ca scop:

_ delimitarea clară a atributiilor şi responsabilitătilor la diferite nivele ale structurii organizatorice;

_ stabilirea limitelor de competenţă la fiecare nivel ierarhic

_ stabilirea relatiilor ce se stabilesc între structurile existente şi structura nou creată a Sistemului de Management al Calităţii.

3.3.2 Documentele de referinţă ce au permis elaborarea acestui regulament sunt următoarele:

_ Hotărârea Consiliului de Administraţie din data 20.09.2018 şi

_ Decizia Nr. ….. din data 20.09.2018

3.3.3 Școala Postliceală ,, Intellectum,, Galațiîşi asumă misiunea de a pregăti specialişti în diferite specializări în conformitate cu standardele/standardele de referinţă, capabili de a utiliza cunostinte stiintifice, de a se integra in societatea  românescă

3.3.4 Obiectivul fundamental al conducerii școală în domeniul calităţii îl constituie implementarea unui sistem de management al calităţii bazat pe o politică, o structură organizatorică şi o documentaţie care să permita monitorizarea – evaluarea, intervenţia corectivă-preventivă si imbunătăţirea continuă a calităţii.

Pentru aceasta conducerea Școalii Postliceale,, Intellectum,, Galați

_ alocă resursele umane si materiale necesare implementarii SMC;

_ numeşte reprezentantul conducerii responsabil de implementarea SMC;

_ analizeaza periodic stadiul implementării şi decide măsurile corective care se

impun.

3.3.5 Pentru atingerea acestor obiective în Școala Postliceală ,, Intellectum,, Galați

se vor desfăsura următoarele activităţi:

 1. a) Elaborarea şi revizuirea documentelor Sistemului de Management al Calitătii:

Manualul Calităţii, Proceduri de Sistem, Proceduri Operaţionale şi Proceduri de Lucru.

 1. b) Identificarea, definirea şi analiza principalelor funcţiuni şi procese ale unităţii de învăţământ pentru determinarea acelora care sunt critice pentru calitatea rezultatelor
 2. c) Implementarea unui plan de instruire şi introducerea tehnicilor de lucru în grup înidentificarea problemelor şi căutarea soluţiilor de imbunătăţire a calităţii procesului de învătământ, pentru creşterea gradului de implicare a personalului din cadrul școală.
 3. d) Introducerea evaluării periodice a contribuţiei individuale a fiecărui salariat pentru

intărirearesponsabilităţii întregului personal, incepand cu managementul școală.

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

3.3.6 Structura organizatorică a SMC are la bază principiul conform căruia, Sistemul

de Management al Calităţii este condus la fiecare nivel al instituţiei de către managerul nivelului respectiv (Ex. catedră – şef de catedră, serviciul secretariat – secretar şef etc.)

3.3.7 Încadrarea structurii SMC în organigrama Școala Postliceală,, Intellectum,, Galați

constituie parte a acestui regulament şi ea este prezentată în Anexa 1.

3.3.8 Principalele elemente ale structurii organizatorice a SMC sunt

_ Departamentul pentru Asigurarea Calităţii

_ Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii –

RESPONSABILITĂŢI PRIVIND SMC

3.3.9 La nivel de unitate de învăţământ responsabilitătile privind SMC sunt următoarele:

 1. a) SMC la nivelul școală este condus de 1 director adjunct, Director cu calitatea, confirmat de Consiliul de Administraţie. Are responsabilitate şi autoritate privind proiectarea, menţinerea şi îmbunătăţirea SMC la nivel de școală prin intermediul structurii organizatorice reprezentate de către Comisiei Asigurarea Calităţii (CEAC), stabilind strategia, politica, obiectivele şi prioritatile în domeniul calităţii; urmăreşte cunoaşterea şi aplicarea lor în întreaga instituţie.

Responsabilităţile sunt în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale şi OMECT nr 6308 /19.12.2008 privind aprobarea instrumentelor de asigurare a calităţii în unităţilede învăţământ profesional şi tehnic .

 1. b) Directorul adjunct şi responsabilii de catedre/ compartimente funcţionale, conduc şi

răspund de proiectarea, implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea SMC in sectoarele pentru care sunt responsabili, derulând activităţile privitoare la asigurarea calităţii prin intermediul Comitetelor calităţii, constituite din 1-3 membri. Ei alocă şi urmăresc utilizarea resurselor aferente în aceste sectoare.

 1. c) Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii este un organism colectiv de lucru al unităţii de învăţământ care identifică, analizează şi propune soluţii şi decizii care privesc SMC. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii este prezidată de Directorul cu calitatea, asistat de către directorul adjunct, coordonator al CEAC şedinţe, participă conform tematicii, responsabilii cu asigurarea calităţii la nivelul
 2. d) Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii constituie o structură funcţională suport pentru SMC la nivel de unitate de învăţământ, asamblând resurse umane minimale necesare proiectării, implementarii şi sustinerii SMC. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii îşi elaborează propriul regulament de funcţionare.

 

3.3.10 La nivel de unitate de învăţământ, responsabilitătile privind SMC sunt

următoarele:

 1. a) SMC la nivelul ariilor curriculare este condus de către directorul adjunct, conform specificaţiilor din Fişa Postului, în colaborare cu Decanul Responsabililor Comisiilor metodice, Secretar executiv al CEAC, împreună cu care desfăşoară strategia, politica, obiectivele şi priorităţile şcolii în domeniul calităţii urmărind cunoaşterea şi aplicarea la nivelul catedrelor atât a aspectelor generale cât şi a celor specifice..

3.3.11La nivelul compartimentelor funcţionale, responsabilitatea şi autoritatea aferentă SMC aparţine şefului de compartiment funcţional.

3.3.12La nivelul comisiilor metodice, responsabilitătile privind SMC sunt:

 1. a) La nivel de comisie metodică/catedră, responsabilul de comisie metodică /şeful de catedră are autoritatea şi responsabilitatea privind calitatea tuturor proceselor derulate in cadrul acesteia (predareînvăţare, proiectare, cercetare pedagogică, organizare şi relaţii cu responsabilii celorlalte comisii metodice).

Responsabilul de comisie metodică urmăreşte la nivelul catedrei/catedrelor atingerea obiectivelor generale şi specifice privind calitatea, instruirea personalului, planificarea şi desfăşurarea evaluărilor/auditurilor interne şi a evaluărilor individuale. El este asistat şi consiliat, conform prevederilor din Fişa Postului de către un membru al Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii.

 1. c) Responsabilul de comisie metodică /Şeful de catedră poate numi, dacă consideră necesar, câte un Responsabil pentru calitate, pentru fiecare specializare condusă de catedră. Acesta raspunde de calitatea intregului proces de invatamant in cadrul specializării.

3.3.13 La nivelul serviciilor, responsabilitatea si autoritatea SMC apartine sefilor de servicii.

3.3.14 Atribuţiile privind Directorul cu Calitatea şi ale membrilor CEAC sunt precizate în fişa postului acestor funcţii.

3.4 COMISI I DE LUCRU

Art. 3.4.1 Pentru a coordona activitatea în unitatea şcoalară, funcţionează următoarele comisii pe probleme:

3.4.1.1 Comisiei pentru identificarea şi dezvoltarea de programe europene şi integrare a programului de reformă

3.4.1.2 Comisia de consiliere şi orientare

3.4.1.3 Comisia diriginţilor

3.4.1.4 Comisia de protecţie şi igiena muncii

3.4.1.5 Comisia de întocmire a orarului şcolar şi repartizarea pe clase

3.4.1.6 Comisia de activităţi extraşcolare

3.4.1.7 Comisia de prevenire şi stingerea incendiilor şi protecţia civilă

3.4.1.8 Comisia de încadrare şi salarizare

3.4.1.9. Comisia de control a documentelor şcolare, notare ritmică şi

monitorizarea frecvenţei şcolare

3.4.1.10 Comisia de verificare a gestiunii şi patrimoniului

3.4.1.11 Comisia de organizarea serviciului pe şcoală

3.4.1.12 Comisia pentru examene de corigentă

3.4.1.13 Comisia pentru curriculum

3.4.1.14 Comisia de disciplină a elevilor

3.4.1.15 Comisia de verificare-arhivare a documentelor

3.4.1.16 Comisia de formare/dezvoltare a resursei umane şi gestionare a

carierelor

3.4.1.17 Comisia pentru dezvoltarea parteneriatelor

3.4.1.18 Comisia pentru promovarea ofertei educaţionale

3.4.1.19 Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în şcoală

3.4.1.20 Comisia de identificare şi consiliere a elevilor cu CES

3.4.1.22 Comisia de organizare a festivităţilor

3.4.1.23 Comisia de recepţie şi autorecepţie a mijloacelor fixe, obiectelor de

inventar,

3.4.1.24 Comisia pentru realizarea Planului de Acţiune al Şcolii fiecare comisie are un responsabil şi funcţionează în baza regulamentului intern. Periodic, comisiile pe probleme îşi prezintă raportul de activitate în faţa Consiliului de Administraţie sau a Consiliului Profesoral.

 

Regulament de Ordine Interioară 2018 -2019 funcţionalitate.

Fiecare lecţie trebuie orientată spre atingerea unor anumite finalităţi(scop şi obiective concrete), realizată printr-un anumit conţinut, pus în valoare deanumiţi agenţi (profesori şi elevi), folosind strategii optimale (combinaţii de metode, tehnici şi mijloace de învăţământ), pentru parcurgerea în cele mai bune condiţii a programului de instruire, de la obiectivele propuse spre obiectivele împlinite.

Stabileşte strategia pentru ca sistemul educativ şi cel economic să-şi coordoneze acţiunile către resursele umane prin coroborarea cerinţelor formulate în standardele ocupaţionale şi standardele de pregătire profesională. Şcoala trebuieplasată în poziţia care să evite atât suprarăspunsul cât şi subrăspunsul la exigenţele formulate de economie şi piaţa forţei de muncă.

În colaborare cu CEAC, coordonează proiectarea activităţii didactice, premisa unui demers reuşit, în măsura în care prefigurează ceea ce trebuie şi ceea ce poate fi prevăzut în desfăşurarea acestuia, fără omisiuni şi fără să se recurgă la operaţii lipsite de utilitate reală.

Comisia pentru integrarea programului de reformă a învăţământului propune, pe baza analizei activităţii cadrelor didactice, tematica cursurilor de formare, pe plan local, în vederea completării necesarului de instruire a cadrelor didactice.

Comisia pentru integrarea programului de reformă a învăţământului întreprinde demersurile necesare pentru ca membrii colectivelor de catedră să fie motivaţi pentru participarea la implementarea unui învăţământ modern prin:

 • . potenţarea încrederii în sine, a autodezvoltării,
 • . favorizarea autocontrolului şi autoconducerii,
 • . favorizarea înţelegerii criteriilor de reuşită şi de acceptare a ideilor şi aperformanţelor,
 • . înlăturarea barierelor comunicaţionale,
 • . diversificarea posibilităţilor de alegere şi încurajarea inovaţiilor,
 • . abordarea constructivă a greşelii, care nu mai este considerată un factor negativ
 • care se cere prevenit şi sancţionat atunci când apare, ci un pas firesc în procesul învăţării.

.

3.4.1.2 Comisia de consiliere şi orientare

Atribuţii:

 • consilere în probleme legate de tehnici de învăţare eficientă;
 • consilere în situaţi de rămânere în urmă la învăţătură;
 • consilere pentru elevi performanţi;
 • consilere în chestiuni legate de viaţa personală;
 • consilere de specialitate;
 • consilere în alegerea carierei;
 • faciltează participarea la viaţa socială a clasei, a şcoli şi a comunităţi locale;
 • dezvoltarea unor strategi personale de evitare a eşecului şcolar;
 • formarea atitudinilor de aceptare a schimbărilor din mediul social, economic,

cultural şi politic în care absolventul îşi desfăşoară activitatea;

 • participarea motivată la iniţerea şi la derularea propriului traseu de învăţare.

3.4.1.3 Comisia diriginţilor

Atribuţii:

 1. a) Coordonează :

_ activitatea educativă şcolară şi extraşcolară,

_ parteneriatele şcolii cu alţi factori educaţionali abilitaţi, cu famila,

cu comunitatea locală, cu structurile organizatorice la nivelul

elevilor şi părinţilor etc.

_ Consiliile claselor.

 1. b) Colaborează direct cu:

_ Comisia de activităţi extracurriculare,

_ Comisia privind organizarea serviciului pe şcoală,

_ Comisia de consilere şi orientare şcolară;

_ Comisia pentru dezvoltarea parteneriatelor

 1. c) Asigură planificarea şi desfăşurarea activităţilor educative.
 2. d) Asigură dezvoltarea unei colaborări eficiente cu famila, diversifică şi reglează modalităţile de

colaborare cu aceasta.

 1. e) Contribuie la dezvoltarea personalităţii elevilor.

Fiecare membru al Comisiei diriginţilor va întocmi un portofoliu al clasei cu

documentele aferente colectivului de elevi şi activităţilor educative desfăşurate cu

aceştia. Conţinut minimal (Conform Ghidului metodologic pentru activităţi educative):

– fişa clasei,

– planul de activitate anual,

– planurile de activitate semestriale (planificarea temelor, activităţi extracuriculare),

– proiecte didactice, bibliografie,

– caietul dirigintelui,

– contribuţia la comisia metodică a diriginţilor pe şcoală.

3.4.1.4 Comisia de întocmire a orarului şcolar şi repartizarea pe clase

Comisia este numită de către Consiliul de Administraţie. Activitatea comisiei este coordonată de către un responsabil, membru şi al Comisiei de încadrare. Comisia analizează necesarul de săli pentru buna derulare a procesului instructiv – educativ şi propune Consiliului de administraţie, spre validare, graficul de derulare a instruirii practice, cuplajul claselor în săli şi repartizarea claselor pe schimburi.

Atribuţii:

 • elaborează orarul şcolii, pe specializări, respectând planurile deînvăţământ aflate în vigoare, opţiunile exprimate faţă de oferta educaţională a şcolii, limbile moderne studiate şi criteriile unui învăţământ eficient.
 • asigură întocmirea schemelor orare în concordanţă cu planurile cadru operante;
 • modifică orarul şcolii când este cazul (mişcarea cadrelor didactice, comunicări M.EN.C.Ṣ., ISJ.);
 • afişează orarul claselor şi al cadrelor didactice;
 • asigură transmiterea acestuia la clase şi la persoana desemnată pentru scrierea condicii de prezenţă a cadrelor didactice;
 • respectă principiile pedagogice privind repartizarea orelor pe parcursul activităţii şcolare a elevilor;
 • corelează specificul spaţiilor de învăţământ cu specificul activităţii programate;
 • corelează numărul de săli disponibile pe schimburi şi intervale orare cu numărul de ore/clase programate.

Programul de funcţionare al liceului este stabilt în fiecare an, înainte de începerea cursurilor de Consilul de Administraţie. Modificările ulterioare sunt efectuate de Consilul de Administraţie şi preluate de către comisia pentru orar.

3.4.1.5 Comisia de activităţi extraşcolare

Atribuţii:

 • centralizează: cercurile propuse de fiecare catedră, elevi participanţi, programul cercurilor;
 • propune activităţi pentru petrecerea timpului liber (spectacole, excursii, teatru, etc.)
 • organizează activitatea cercurilor, grupurilor artistice, a echipei sportive,etc.
 • cordonează pregătirea şi desfăşurarea festivităţilor, Balului Bobocilor, concursurilor şcolare, serbărilor de Crăciun.
 • Cordonează participarea la/organizează activităţi menite să dezvolte în rândul elevilor o atiudine proactivă orientată spre valorile europene.

3.4.1.6 Comisia de prevenire şi stingerea incendiilor şi protecţia civilă

Comisia de prevenire şi stingerea incendiilor şi protecţia civilă monitorizează desfăşurarea activităţii în unitate, din punct de vedere al respectării normelor de securitate a muncii şi realizează instruirea periodică a personalului unităţii, în vederea prevenirii riscurilor profesionale şi conflictelor sociale.

Comisia de prevenire şi stingerea incendiilor şi protecţia civilă controlează aplicarea prevederilor legale referitoare la relaţiile de muncă, securitatea şi sănătate în muncă, protecţia salariaţilor care lucrează în condiţii deosebite, respectarea normelor specifice de securitate a muncii şi PSI;

Comisia de prevenire şi stingerea incendiilor şi protecţia civilă întocmeşte documentaţia necesară desfăşurării activităţii şi furnizează informaţiile necesare persoanelor abilitate să analizeze calitatea activităţii desfăşurate şi respectarea legislaţiei;

Comisia de prevenire şi stingerea incendiilor şi protecţia civilă organizează echipele de intervenţie în cazul incendiilor, accidentelor sau a unor evenimente neprevăzute;

Comisia de prevenire şi stingerea incendiilor şi protecţia civilă verifică locurile în care se efectuează lucrări ce implică riscuri pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor;

Comisia de prevenire şi stingerea incendiilor şi protecţia civilă solicită, acolo unde este cazul, modificarea instalaţiilor utilizate dacă acestea nu prezintă securitatea lucrătorilor;

Comisia de prevenire şi stingerea incendiilor şi protecţia civilă solicită suspendarea imediată a activităţii atunci când constată o stare de pericol iminent de accident sau îmbolnăvire profesională;

Comisia de prevenire şi stingerea incendiilor şi protecţia civilă participă la instruirile organizate şi activităţile organizate la nivel de municipiu  desfăşoară o activitate instructiv – educativă pentru prevenirea incendiilor, în conformitate cu planul tematic de instruire.

Atribuţii:

 • Organizează activitatea de prevenire, stingere a incendiilor şi protecţia civilă prin plan anual de muncă.
 • Urmăreşte realizarea acţiunilor stabilte şi prezintă periodic normele şi sarcinile de prevenire şi stingere ce revin personalului şi elevilor precum şi consecinţele diferitelor manifestări de neglijenţă şi nepăsare.
 • Întocmeşte necesarul de mijloace şi materiale pentru PSI şi solicită conducătorului de unitate fondurile necesare.
 • Difuzează în sălie de clasă, laboratoare, cabinete etc, planurile de evacuare în caz de incendiu şi normele de comportare în caz de incendiu.
 • Elaborează materiale informative şi de documentare care să fie utilzate de diriginţi, profesori, laboranţi în activitatea de prevenire a incendilor;
 • elaborarea normelor de protecţie a munci pe diferite compartimente şi activităţi ţinând cont de riscurile şi acidentele ce pot interveni;
 • organizarea instructajelor de protecţie a muncii pe activităţi;
 • efectuarea instructajelor de protecţie a munci pentru activităţi extracuriculare (de către conducătorii activităţilor);
 • elaborarea de materiale informative cu privire la riscurile de acidente ce pot apărea în şcoală şi în afara şcoli;
 • asigurarea condiţilor normale de desfăşurare a activităţilor şcoli în colaborarea cu administraţia.

Comisia de prevenire şi stingerea incendiilor şi protecţia civilă se întruneşte semestrial şi ori de câte ori este nevoie.

3.4.1.7 Comisia de încadrare şi salarizare

Activitatea comisiei de încadrare şi salarizare este coordonată de către directorul unităţii şcolare. Numirea membrilor Comisiei de încadrare şi salarizare este făcută de către Consiliul de administraţie a unităţii şcolare.

Atribuţii:

 • Comisia de încadrare colaborează cu Comisia de elaborare a schemelor orare şi repartizare a sălilor de clasă şi Consiliul pentru curriculum. Încadrarea se va realiza având în vedere continuitatea la clasă, oferta curriculară a şcolii,opţiunile exprimate ale elevilor, grupele de studiu, filierele, profilurile şi specializările specifice Școalii Postliceale,, Intellectum,, Galați
 • Cadrele didactice îşi vor desfăşura activitatea la catedră în conformitate cu Decizia deîncadrare. Hotărârile Comisiei de încadrare vor fi validate de către Consilul de administraţie.
 • Cadrele didactice nu pot solicita modificarea deciziei de încadrare decât pe baza unei cereriscrise, adresate Consiliului de administraţie care, pe baza unor motive întemeiate, prezentate de către cadrul didactic, va decide asupra modului de rezolvare.

3.4.1.10 Comisia de control a documentelor şcolare, notare ritmică şi monitorizarea frecvenţei şcolare

Comisia de control a documentelor şcolare, notare ritmică şi monitorizarea frecvenţei şcolarea re rolul de a verifica corectitudinea informaţiilor conţinute de documentele şcolare şi de a semnala, pe bază de proces verbal, Consiliului de Administraţie, corectitudinea datelor.

Atribuţii:

 • analizează corectitudinea întocmirii documentelor şcolare (registre matricole,cataloage, foimatricole, certificate de absolvire, diplome de bacalaureat etc.);
 • verifică corectitudinea încheierii mediilor semestriale şi anuale;
 • verifică ritmicitatea notării;
 • verifică şi sesizează orice nereguli în modul de notare în cataloage;
 • verifică modul de păstrare a documentelor în arhiva şcolii.

3.4.1.11 Comisia de verificare a gestiunii şi patrimoniului

Comisia de verificare a gestiunii şi patrimoniului are rolul de a participa la inventarierea totală abunurilor din patrimoniul şcolii, pentru a preveni sustragerile sau degradarea acestora sau înregistrarea necorespunzătoare în documentele specifice. După numirea, de către Consiliul de administraţie, a membrilor comisiei, desfăşurarea tuturoractivităţilor implicate de buna desfăşurare a verificării

documentelor şi bunurilor din patrimoniul unităţii şcolare devine sarcină de serviciu.

Atribuţii:

 • ia cunoştinţă la momentul oportun de dispoziţia de inventariere luată de Consiliul de Administraţie;
 • întocmeşte, de comun acord cu gestionarii bunurilor din patrimoniu, un grafic al derulăriiactivităţii;
 • controlează listele de inventariere;
 • controlează dacă bunurile verificate corespund valoric, cantitativ şi calitativ cu dateleînscrise în documentele de evidenţă;
 • sesizează persoanele abilitate atunci cînd constată eventuale nepotriviri între datele înscrise în listele de inventariere şi bunurile verificate, plusuri sau minusuri în gestiune, în vederea luării măsurilor necesare;
 • completează toate documentele specifice activităţii desfăşurate;
 • aduce la cunoştinţă, în scris, Consiliului de Administraţie toate cazurile de incorectitudine sau incapacitate în îndeplinirea sarcinilor de serviciu de către cei care gestionează bunurile.

3.4.1.12 Comisia de organizarea serviciului pe şcoală

Comisia de organizare a serviciului pe şcoală planifică activitatea profesorilor şi elevilor deserviciu, în vederea monitorizării activităţii desfăşurate în şcoală şi asigurarea condiţiilor optime de derulare a activităţilor de instruire. Planificarea profesorilor de serviciu se va face în zilele (sau jumătăţile de zi) în care nu au ore; Cu excepţia persoanelor numite de către Consiliul de administraţie spre a fi scutite de efectuarea serviciului pe şcoală, dată fiind implicarea acestora în activităţi neremunerate, care solicită un volum mare de muncă în afara orelor de program, serviciul pe şcoală este sarcină de serviciu pentru toţi profesorii unităţii de învăţământ. Neefectuarea serviciului pe şcoală este considerată abatere disciplinară.

Atribuţii:

 • Cordonarea întregului serviciu pe şcoală realizat de către cadrele didactice şi elevi de serviciu în timpul programului instructiv-educativ din şcoală;
 • Realizarea graficului zilnic cu profesorii de serviciu pe şcoală, în conformitate cu programul şcolii şi orarul cadrelor didactice;
 • Realizarea graficului zilnic cu elevii de serviciu pe şcoală;
 • Monitorizarea serviciului pe şcoală realizat de către profesori ;
 • Monitorizarea serviciului pe şcoală realizat de către elevii de serviciu;
 • Atenţionarea profesorilor de serviciu care nu-şi realizează corect sau integral sarcinile, competentele şi responsabiltăţile privind serviciul pe şcoală;
 • Atenţionarea elevilor de serviciu care nu-şi realizează corect sau integral sarcinile şi responsabiltăţile specifice serviciului pe şcoală;
 • Realizarea unui raport semestrial / anual privind serviciul pe şcoală, înainta conducerii şcolii;
 • Realizarea unui raport adresat consiliului de administraţie pentru sesizarea cazurilor de abateri repetate, sau abateri grave de la graficul serviciului sau de la corectiudinea realizării acestui serviciu;

Comisia privind serviciul pe şcoală colaborează cu conducerea şcolii, consiliul de administraţie şi cu administratorul şcoli în problemele privind asigurarea securităţii şcolii în timpul programului zilnic.

Comisia privind serviciul pe şcoală răspunde de buna desfăşurare a serviciului la nivelul unităţii realizat de către cadrele didactice şi elevii de serviciu în timpul programului instructiv- educative.

Atribuţii ale profesorului de serviciu:

 • Profesorul de serviciu răspunde de monitorizarea întregii activităţi care se desfăşoară în unitatea de învăţământ în perioada în care se desfăşoară serviciul, colaborând cu reprezentanţii firmei de protecţie şi pază;
 • Profesorul de serviciu din tura de dimineaţă nu părăseşte şcoala înainte de sosirea schimbului.
 • Profesorul de serviciu din tura de după-amiază nu părăseşte şcoala decât după securizareadocumentelor şcolare şi verificarea stării întregii unităţi şcolare. Existenţa neregulilor se vaconsemna în procesul verbal. La schimbarea turei se va face predare-primirea serviciului, cuconsemnarea în procesul verbal.
 • Profesorul de serviciu va semnala cu promptitudine evenimentele care perturbă derularea normală a activităţii, în colaborare cu agenţii firmei de pază.;
 • Profesorul de serviciu verifică toate spaţiile unităţii de învăţământ, pentru evitarea situaţiilor care contravin regulamentului şcolii şi urmăreşte întreţinerea bazei tehnico-materiale;
 • Profesorul de serviciu urmăreşte semnarea zilnică a condicii de prezenţă a cadrelor didactice;
 • Profesorul de serviciu colaborează cu persoanele desemnate să asigure controlul accesului în unitatea de învăţământ, pentru a nu permite intrarea persoanelor străine neînsoţite în şcoală sau în cancelarie;
 • Profesorul de serviciu colaborează cu persoanele desemnate să asigure controlul accesului în unitatea de învăţământ pentru a nu permite intrarea în şcoală a elevilor care nu prezintă legitimaţia sau carnetul de elev cu fotografie şi viză;
 • Profesorul de serviciu urmăreşte şi asigură intrarea elevilor şi a profesorilor la timp în clase;
 • Profesorul de serviciu răspunde în faţa Consiliului de administraţie de calitateaactivităţiidesfăşurate.

3.4.1.15 Comisia pentru curriculum

Comisia pentru curriculum este compus din directorul şcolii şi responsabilii comisiilor metodice. Activitatea Comisiei pentru currículum este organizată şi monitorizată de către Decanul şefilor de catedră, membru în Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii.

Comisia pentru curriculum cooptează, în funcţie de complexitatea activităţilor şi alte cadre didactice cu competenţe recunoscute în vederea elaborării de curriculum local şi identificarea domeniilor de interes pentru elevi şi partenerii economică, conform reglementărilor legale aflate în vigoare.

Comisia pentru curriculum îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat.

Atribuţii:

 • elaborează proiectul curricular al şcolii.
 • elaborează oferta educaţională a şcolii şi strategia promoţională.
 • constituie comisiile de catedră pe arii curriculare sau pe discipline.
 • elaborează programele şi planurile de activitate semestriale şi anuale pentru ariile curriculare.
 • proiectează şi evaluează activitatea semestrială / anuală, supunândrezultatele spre aprobare Consiliului de administraţie şi Consiliului profesoral.

3.4.1.16 Comisia de formare/dezvoltare a resursei umane şi gestionare a carierelor

Atribuţii:

 • Întocmirea planului managerial;
 • Repartizarea sarcinilor membriilor comisiei;
 • Informeaza resursa umana despre oferta de programe de formare propuse de CCD s.a.
 • Asigură suport informaţional şi sprijin colegilor în realizarea dosarelor de grade didactice şi definitivat
 • Identificarea nevoilor de formare/dezvoltare a resursei umane şi gestionare a carierelor la nivelul anului şcolar în curs;
 • Colaborarea cu conducerea şcoli în proiectarea, cordonarea şi derularea unor programe de formare/dezvoltare adresate cadrelor didactice din şcoală;
 • Monitorizarea tuturor cadrelor didactice cu nevoi de formare pe anumitecomponent instructiv-educative;
 • Monitorizarea tuturor cadrelor didactice implicate în anumite programe şicursuri de perfecţionare şi formare continuă;
 • Identificarea unor noi programe şi proiecte destinate perfecţionării şi formarii continuă a cadrelor didactice din şcoală;
 • Participarea la cursuri de formare pe proiecte şi programe comunitare;
 • Elaborarea unor scurte informări şi rapoarte periodice privind perfecţionarea şi formarea continuă a cadrelor didactice din şcoală;
 • Monitorizarea progresului în plan instructiv-educativ şi şcolar în urma participări cadrelor didactice la programele şi cursurile de formare.
 • Realizează o bază de date completă cu formarea profesională a cadrelor didactice.

3.4.1.17 Comisia pentru dezvoltarea parteneriatelor

_ Forme de colaborare:

 1. a) Proiecte pe bază de parteneriat;
 2. b) Asociere;
 3. c) Programe;
 4. d) Sponsorizări;
 5. e) Protocol de colaborare.

_ Forme de atragere a partenerilor în colaborare:

 1. a) Prezentarea unor proiecte care necesită colaborare;
 2. b) Popularizarea acţiuni şcoli prin pliante, afişe, presă;
 3. c) Campanii tematice;
 4. d) Spectacole de atragere/sensibilizare.

_ Factori favorizanţi în colaborare:

 1. a) Contracte, calendare de lucru, planuri de activităţi;
 2. b) Angajamente între parteneri;
 3. c) Comunicare permanentă între parteneri;
 4. d) Valorizarea şi popularizarea rezultatelor comune

3.5 COMISIILE METODICE

3.5.1 DISPOZIŢI I GENERALE

1.Comisiile metodice se constituie pe arii curriculare sau pe discipline, în conformitate cu decizia Consiliului pentru Curriculum şi a Consiliului de Administraţie.

2 Activitatea comisiilor este coordonată de către un responsabil numit de Consiliul de administraţie.

3 Activitatea comisiilor metodice va fi analizată semestrial/anual de către Consiliul pentru curriculum, Consiliul de Administraţie şi Consiliul Profesoral, pe baza unui raport de activitate prezentat de către responsabilul catedrei.

4 Responsabilul comisiei de catedră răspunde de întreaga activitate metodică, de perfecţionare şi de cercetare pedagogică din catedră.

5 Responsabilul comisiei de catedră proiectează şi evaluează activitatea catedrei pe semestru şi an şcolar.

6 Responsabilul comisiei de catedră analizează calitatea demersului didactic pentru membrii catedrei şi înaintează propuneri de caracterizări anuale Consiliului de Administraţie.

7 Responsabilul comisiei de catedră analizează corectitudinea planificărilor calendaristice elaborate de către membrii catedrei şi corelarea acestora cu curriculum-ul, avizându-le.

8 Responsabilul comisiei de catedră coordonează activitatea membrilor catedrei în vederea asigurării unei instruiri şi evaluări unitare a tuturor elevilor, pe baza unor criterii obiective, stabilite de comun acord cu membrii catedrei şi a unor instrumente de evaluare neconvenţionale, adecvate specificului activităţii.

9 Responsabilul comisiei de catedră efectuează asistenţe la orele cadrelor didactice, membri ai catedrei.

10 Responsabilul comisiei de catedră urmăreşte utilizarea metodelor şi mijloacelor moderne în derularea activităţii de instruire, în conformitate cu cerinţele unui învăţământ modern, centrat pe elev.

11 Responsabilul comisiei de catedră verifică parcurgerea listei de conţinuturi şi atingerea obiectivelorde către toţi membrii catedrei.

12 Responsabilul comisiei de catedră prezintă conducerii şcolii câte un exemplar din fiecare planificare calendaristică a membrilor catedrei.

13 Responsabilul comisiei de catedră răspunde de corectitudinea datelor conţinute de condica de catedră.

14 Responsabilul comisiei de catedră analizează împreună cu membrii catedrei compatibilitatea manualelor alternative cu conţinutul curriculum-ului şi particularităţile grupului instruit, în vederea selecţionării materialelor adecvate.

15 Responsabilul comisiei de catedră stabileşte, prin consultarea membrilor catedrei, conţinuturile şi strategia de instruire prin curriculum-ul la decizia şcolii, înaintând spre avizare Consiliului pentru Curriculum şi Consiliului de Administraţie materialele rezultate.

16 Responsabilul Comisiei metodice constituie la nivelul comisiei metodice Comitetul pentru asigurarea calităţii, cu atribuţii legate de elaborarea instrumentelor cadru de proiectare/organizare/evaluare a activităţilor legate de calitatea educaţiei.

17 Portofoliul Comisiei metodice va conţine următorele documente manageriale: _ Componenţa catedrei (pentru membrii catedrei: date personale, studii, vechime, gradedidactice, data obţinerii gradelor didactice, abilităţi/talente – care să permită alocarea deresponsabilităţi în conformitate cu potenţialul cadrului didactic – declarate sau ca informaţiiobţinute ca urmare a derulării unor studii în parteneriat cu cabinetul de asistenţăpsihopedagogică)

_ Formularele de autoevaluare a membrilor catedrei

_ Oferta de formare la nivel local sau regional

_ Tematici de perfectionare la nivelul catedrei

_  Orarul membrilor catedrei

_ Încadrarea membrilor catedrei

_ Resonsabilităţile membrilor catedrei (la nivelul catedrei şi la nivelul unităţii de învăţământ la nivel regional sau naţional)

_ Fişa postului şefului de catedră

_ Analiza SWOT la nivelul catedrei

_ Planul managerial la nivelul catedrei

_ Raport de analiză a activităţii (semestrial şi anual)

_ Planuri de îmbunătăţire a activităţii

_ Înregistrări privind monitorizarea planurilor de acţiune

_ Fişe de observare

_ Proiectele unităţilor de învăţare

_ Materiale model destinate proiectării didactice

_ Planificări calendaristice

_ Grafic de pregătire a elevilor pentru examenele naţionale/îmbunătăţirea

performanţei

_ Interpretarea rezultatelor obţinute de către elevi la diferite forme de evaluare

_ Dovezi referitoare la performanţele obţinute în pregătirea elevilor

_ Chestionare aplicate la clasă şi interpretări ale rezultatelor obţinute (pentru a evalua gradul de satisfacţie al elevilor sau pentru a identifica stilurile de învăţare)

_ Înregistrări ale rezultatelor elevilor de natură să evidenţieze progresul şcolar

_ Instrumentele de evaluare destinate evaluării unitare la nivelul catedrei

_ Lista manualelor aflate în uz la nivelul catedrei

_ Dovezi conform cărora toţi membrii personalului au fost instruiţi în mod regulat şi au primit informaţii actualizate privind sursele de informaţii, oportunităţile, legislaţia,practicile curente şi în dezvoltare (procese verbale ale întâlnirilor echipelor/departamentelor)

_ Dovezi ale politicii de instruire iniţială a personalului; materiale de instruire iniţială; evaluări ale instruirii iniţiale

_ Standarde documentate şi descriptori de performanţă pentru procesele de învăţare şi predare

_ Politică şi proceduri de evaluare a membrilor catedrei în scopul îmbunătăţirii performanţei; planuri de acţiune; formulare de evaluare; planuri individuale de dezvoltare; analizarea feedback-ului obţinut din partea elevilor

_ Politici şi proceduri de dezvoltare şi formare a personalului; procese verbale ale şedinţelor în care s-au discutat aspecte legate de dezvoltarea profesională a personalului

_ Date privind rezultatele de învăţare şi tendinţe ale rezultatelor de învăţare pentru diferite grupuri de elevi, în comparaţie cu profilurile de înscriere

18 Pe baza analizei efectuate la conţinutul portofoliului cadrelor didactice din subordine, responsabilul comisiei metodice poate propune Consiliului de Administraţie cadre didactice pentru a participa la activitatea comisiilor din şcoală.

3.5.2 CONŢINUTUL PORTOFOLIULUI CADRULUI DIDACTIC

 1. Formular de autoevaluare
 2. Fişele de evaluare anuale
 3. Raport de activitate (semestrial/anual)
 4. Copii după Deciziile de numire în comisii/grupuri de lucru la nivelul unităţii de învăţământ / regional / naţional
 5. Dovezi de competenţă valide:

_ produse ale muncii proprii (manuale/ ghiduri metodice/ articole/ comunicări/

referate/ curriculum etc.)

_ publicaţii ale unităţii de învăţământ

_ fotografii, înregistrări video ale unor manifestări

_ articole apărute în presă, scrise de cadrul didactic sau referitoare la activităţi desfăşurate de cătreacesta

_ lucrări/publicaţii de absolvire a unei forme de perfecţionare cu un caracter profund aplicativ pe segmente ale activităţilor educative

_ diplome, certificate care atestă dezvoltarea profesională, menţiuni deosebite în cadrul unor programe de formare

_ copii ale proceselor verbale de inspecţie

_ plan individual de dezvoltare profesională

_ materiale şi rapoarte legate de activităţile extracurriculare şi extraşcolare

_ proiecte didactice

_ planificări calendaristice

_ instrumente de evaluare

_ înregistrări ale rezultatelor elevilor în activitatea curentă, care să ateste progresul şcolar;prelucrări grafice ale informaţiilor care să evidenţieze progresul şcolar

_ propuneri de îmbunătăţire a programelor de învăţare

_ grafic de pregătire a elevilor pentru examenele naţionale/îmbunătăţirea performanţei

_ interpretarea rezultatelor obţinute de către elevi la diferite forme de evaluare

_ dovezi referitoare la performanţele obţinute în pregătirea elevilor

_ modele de chestionare pentru părinţi/elevi

_ procese verbale de la întâlnirile cu părinţii, opinii şi aprecieri ale părinţilor

_ fragmente din rapoartele de analiză ale directorului unităţii de învăţământ

_ materiale didactice

_ fişe de observare a activităţii elevilor

_ mostre din activitatea elevilor (fişe de lucru, proiecte, pliante, chestionare de

autoevaluare)

_ studii de caz individual/colectiv în urmărirea progresului şcolar

_ studii de caz individual/colectiv care să vizeze egalitatea şanselor

_ programe de motivare a elevilor pentru dezvoltarea unui comportament social

dezirabil

_ Altele

3.5.3 CATEDRA  de Medicină generală

 1. Optimizarea activităţii de proiectare, organizare şi desfăşurare a activităţii membrilor comisiei:

. Întocmirea planificărilor calendaristice în conformitate cu programele şcolare şi predarea lor la timp, la termenele stabilite.

. Tratarea diferenţiată a elevilor şi analizarea indicatorilor climatului motivaţional negativ/pozitiv în desfăşurarea activităţii de formare / evaluare pentru a conduce la acţiuni ce vor viza potenţarea celor pozitivi şi înlăturarea / atenuarea celor negativi:

– proiectarea şi coordonarea programelor suplimentare de pregătire pentru elevii cu lacune în instruire, pentru atingerea performanţelor minimale acceptabile;

– proiectarea şi coordonarea programelor suplimentare de pregătire pentru elevii capabili de performanţe superioare celor prevăzute de standardele de instruire;

– pregătirea elevilor pentru participarea cu succes la olimpiadele şcolare;

– organizarea de consultaţii cu elevii în vederea susţinerii examenului de competențe .

. Organizarea lunară a unor dezbateri, cercuri, mese rotunde, cu participarea elevilor cu performanţe deosebite;

. Evitarea situaţiilor în care, prin natura sarcinilor de lucru, elevii se luptă cu cereri nerealiste din partea formatorilor (munca este prea grea, prea uşoară, nu le place, timpul acordat pentruîndeplinirea sarcinilor nu este corespunzător dozat);

. Cultivarea pasiunii pentru performanță , la elevi, prin stabilirea unei liste de lecturi recomaandate;

. Stabilirea strategiilor de formare a unor elevi care să se raporteze în mod reflexiv, critic şi creativ;

. Existenţa feed-back-ului pozitiv din partea formatorilor; raportul corect dintre calităţile personale şi rolul atribuit; climat socio-afectiv pozitiv la nivelul grupului.

. Asigurarea unei instruiri şi evaluări unitare a tuturor elevilor, pe baza unor criterii obiective, stabilite de comun acord cu membrii catedrei şi a unor instrumente de evaluare neconvenţionale, adecvate specificului activităţii;

2.Creşterea eficienţei orelor de specialitate

. Notarea ritmică;

. Proiectarea unor strategii de instruire menite să dezvolte capacităţile de utilizare corectă şi eficientă a limbii române în diferite situaţii de comunicare;

. Achiziţionarea, confecţionarea şi utilizarea de material didactic funcţional şi eficient.

 1. Îmbunătăţirea activităţii metodico-ştiinţifice a membrilor catedrei de Medicină generală

. Organizarea de activităţi demonstrative;

. Antrenarea membrilor catedrei în vederea elaborăriisuportului de curs ;

. Studierea publicaţiilor de specialitate în vederea achiziţionării lor de către profesori şi elevi;

. Participarea profesorilor la cursurile de formare desfăşurate pe plan local şi activităţile metodice organizate;

. Propune semestrial Consiliului Profesoral teme de dezbatere care să reflecte implicarea membrilor catedrei în programul de reformă a învăţământului românesc.

. Colaborarea permanentă cu biblioteca şcolii în vederea completării necesarului de carte, corelat cu curriculum-ul şi organizarea de expoziţii de carte.

3.5.4 CATEDRA de Farmacie

– sarcini specifice

. 1. Optimizarea activităţii de proiectare, organizare şi desfăşurare a activităţii membrilor comisiei:

. Întocmirea planificărilor calendaristice în conformitate cu programele şcolare şi predarea lor la timp, la termenele stabilite.

. Tratarea diferenţiată a elevilor şi analizarea indicatorilor climatului motivaţional negativ/pozitiv în desfăşurarea activităţii de formare / evaluare pentru a conduce la acţiuni ce vor viza potenţarea celor pozitivi şi înlăturarea / atenuarea celor negativi:

– proiectarea şi coordonarea programelor suplimentare de pregătire pentru elevii cu lacune în instruire, pentru atingerea performanţelor minimale acceptabile;

– proiectarea şi coordonarea programelor suplimentare de pregătire pentru elevii capabili de performanţe superioare celor prevăzute de standardele de instruire;

– pregătirea elevilor pentru participarea cu succes la olimpiadele şcolare;

– organizarea de consultaţii cu elevii în vederea susţinerii examenului de competențe .

. Organizarea lunară a unor dezbateri, cercuri, mese rotunde, cu participarea elevilor cu performanţe deosebite;

. Evitarea situaţiilor în care, prin natura sarcinilor de lucru, elevii se luptă cu cereri nerealiste din partea formatorilor (munca este prea grea, prea uşoară, nu le place, timpul acordat pentruîndeplinirea sarcinilor nu este corespunzător dozat);

. Cultivarea pasiunii pentru performanță , la elevi, prin stabilirea unei liste de lecturi recomaandate;

. Stabilirea strategiilor de formare a unor elevi care să se raporteze în mod reflexiv, critic şi creativ;

. Existenţa feed-back-ului pozitiv din partea formatorilor; raportul corect dintre calităţile personale şi rolul atribuit; climat socio-afectiv pozitiv la nivelul grupului.

. Asigurarea unei instruiri şi evaluări unitare a tuturor elevilor, pe baza unor criterii obiective, stabilite de comun acord cu membrii catedrei şi a unor instrumente de evaluare neconvenţionale, adecvate specificului activităţii;

2.Creşterea eficienţei orelor de specialitate

. Notarea ritmică;

. Proiectarea unor strategii de instruire menite să dezvolte capacităţile de utilizare corectă şi eficientă a limbii române în diferite situaţii de comunicare;

. Achiziţionarea, confecţionarea şi utilizarea de material didactic funcţional şi eficient.

 1. Îmbunătăţirea activităţii metodico-ştiinţifice a membrilor catedrei de Medicină generală

. Organizarea de activităţi demonstrative;

. Antrenarea membrilor catedrei în vederea elaborăriisuportului de curs ;

. Studierea publicaţiilor de specialitate în vederea achiziţionării lor de către profesori şi elevi;

. Participarea profesorilor la cursurile de formare desfăşurate pe plan local şi activităţile metodice organizate;

. Propune semestrial Consiliului Profesoral teme de dezbatere care să reflecte implicarea membrilor catedrei în programul de reformă a învăţământului românesc.

. Colaborarea permanentă cu biblioteca şcolii în vederea completării necesarului de

carte, corelat cu curriculum-ul şi organizarea de expoziţii de carte

3.5.12 COMISIA DIRIGINŢILOR

Comisia diriginţilor orientează şi consiliază elevii în toate problemele de formare şi de viaţă,pregătind elevii pentru a evolua în situaţii adaptative complexe, în care nici din punct de vedere profesional nu există răspunsuri „unice” sau „cele mai bune”.

 1. Comisia diriginţilor va urmări întocmirea graficului de derulare a activităţilor educative, înconformitate cu următoarele repere:

. managementul clasei ca grup;

. dezvoltarea personalităţii elevului, cultivarea la elev a încrederii în sine, dezvoltarea capacităţii de autoevaluare, dezvoltarea capacităţilor decizionale;

. educaţia pentru valori: educaţia pentru o societate democratică, educaţia pentru o muncă de calitate;

. educaţia pentru receptarea valorilor;

. educaţia pentru sănătate;

. educaţia pentru mediu;

. educaţia rutieră;

. educaţia pentru protecţia civilă.

 1. Comisia diriginţilor coordonează activitatea profesorilor diriginţi.

3.Profesorul diriginte răspunde de organizarea colectivului de elevi şi de gama de probleme generate de coordonarea acestuia, urmărind derularea activităţii la ore; vor fi semnalate conducerii şcolii orele neefectuate la clasă şi situaţiile de indisciplină, analizând cauzele.

4.Profesorul diriginte este obligat să cunoască situaţia familială şi materială a elevilor.

Profesorul diriginte menţine periodic legătura cu familia, în funcţie de obiectivul educativ urmărit şi problemele apărute.

 1. Profesorul diriginte consiliază şi orientează elevii manifestând solicitudine faţă de solicitările acestora.
 2. Profesorul diriginte explică şi analizează cu elevii regulile sociale (corelat cu particularităţile de vârstă) şi evaluează obiectiv comportamentul social al acestora,

7 Profesorul diriginte răspunde de situaţiile burselor sociale şi de merit la clasă.

8 Profesorul diriginte prelucrează cu elevii prevederile regulamentului şcolar, regulamentul de ordine interioară şi periodic, normele generale de protecţie a muncii şi PSI.

 1. Profesorul diriginte planifică şi organizează activităţi extraşcolare, în concordanţă cu obiectivele educaţionale.
 2. Profesorul diriginte analizează, pe baza materialelor prezentate de către profesorii clasei, abaterile disciplinare ale elevilor, situaţiile care impun exmatricularea elevilor, prezentând în consiliul profesoral procesul verbal rezultat ca urmare a analizei desfăşurate în consiliul profesorilor clasei.
 3. Profesorul diriginte răspunde de corectitudinea informaţiilor consemnate în catalog şidecorectitudinea mediilor. În cazul semnalării, de către Comisia de verificare a documentelor şcolare a unor greşeli în catalog, profesorul diriginte urmăreşte înlăturarea greşelilor din catalog.

PROFESORUL DIRIGINTE:

ART.1 Asigurä, împreună cu elevi clasei, păstrarea bazei materiale, preluată cu procesul verbal în caz de daune provocate în spaţiul de înväţământ stabileşte vinovatul şi ia măsuri de reparare adaunelor provocate.

ART. 2 Preia de la secretariatul şcolii carnetele de elev şi legitimaţii, pe care le predăelevilor.

ART.3 Întocmeşte catalogul provizoriu al clasei în baza tabelului primit de la secretariat.

ART. 4 Completeazä catalogul definitiv al clasei.

_ Pe prima filă se va trece filiera, profilul şi specializarea clasei, colectivul didactic al clasei;

_ Numele elevului va fi completat corect, conform certificatului de naştere, cu initiala numelui tatalui;

_ La fiecare elev se va trece volumul şi pagina numärului matricol;

_ Se completează cu toate datele cerute tabelul de la sfârşitul catalogului;

_ La sfârşitul fiecărui semestru se completeazä situatia statistică de pe ultima filă;

_ La sfârşitul anului şco1ar, pe ultima filă a catalogului, se încheie procesul verbal cu numãrul de file conţinute în catalog şi se barează foile necompletate;

_ La sfârşitul anului şcolar se trece în dreptul fiecărui elev promovat, media generală, iar la elevii corigenţi se scrie ,,corigent” cu roşu i se mentioneazä obiectele Ia care este corigent;

_ Dupã sesiunea de corigenţe, trece în dreptul fiecărui elev care a fost corigent

,,promovat” sau,,repetent”, iar la cei promovaţi calculează şi trece în catalog media generalä.

ART.5 Întocmeşte şi predă la termen situaţiile statistice cerute de secretariat.

ART.6Anunţă în scris familia despre:

_ Situaţia frecvenţei (preavize de exmatriculare);

_ Situaţia şcolarä a elevilor declaraţi corigenţi, cu situatii neancheiate sau repetenţi la sfârşitul anului şcolar.

ART.7 Întocmeşte caietul dirigintelui.

ART.8 Planificä temele orelor de dirigenţie şi predä planificarea responsabilului comisiei metodice a diriginţilor.

ART.9 Controlează, în mod sistematic, elevii la activitatea de instruire practică.

ART.10 Colaboreazã cu colectivul didactic al clasei în scopul cunoaşterii elevilor şi al îmbunãtäţirii procesului de predare-învãţare.

ART.11 Întocmeşte şi afişează la avizierul elevilor graficul şedintelor şi consultaţiilor cu pãrinţii.

ART.12 Motiveazä absenţele elevilor, pe baza certificatelor avizate de cabinetul medical alşcolii, precum şi în baza cererilor personale motivate ale parinilor acestora,aprobate de directorcare consultă şi dirigintele clasei.

CAPITOLUL IV

PERSONALUL DIDACTIC

(sinteză TITLUL IX, R.O.F.U.I.P.)

Art.1 Personalul didactic are drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi de contractele colective de muncă aplicabile.

Art.2 Pentru încadrarea şi menţinerea într-o funcţie didactică de conducere, de predare şi instruire practică sau într-o funcţie didactică auxiliară, personalul didactic are obligaţia să prezinte un certificat medical, eliberat pe un formulat specific, elaborat de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministerul Sănătăţii.

Art.3

(1)Cadrele didactice care fac dovada absolvirii unui program acreditat de formare în domeniul managementului educaţional, cu minimum 60 de credite transferabile, pot face parte din corpul naţional de experţi în management educaţional, iar procedura şi criteriile de selecţie se stabilesc prin metodologie aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

(2)Personalul didactic are obligaţia de a participa la activităţi de formare continuă, în condiţiile legii.

Art.4 Se interzice personalului didactic de predare să condiţioneze evaluarea elevilor sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la reprezentanţii legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite de organele abilitate, se sancţionează conform legii.

ÎNDATORIRILE CADRELOR DIDACTICE DIN

 • Să-si exercite profesia cu onestitate si responsabilitate;
 • Să respecte normele generale de etică şi moralitate;
 • Să asigure un demers didactic în concordanţă cu principiile şi valorile unui

învăţământ de calitate;

 • Să contribuie la asigurarea unui climat şcolar de ordine şi siguranţă;
 • Să contribuie la îmbunătăţirea imaginii şcolii;
 • Să contribuie la promovarea ofertei educaţionale a şcolii;
 • Să trateze cu respect şi amabilitate colegii şi partenerii educaţionali (elevi,

părinti, reprezentanţi ai instituţiilor educaţionale partenere);

 • Să promoveze principii şi valori democratice bazate pe respect faţă de drepturile omului, împotriva abuzurilor, intoleranţei şi discriminării;
 • Să se preocupe de propria formare/dezvoltare profesională;
 • Să se preocupe de existenţa şi reactualizarea portofoliului personal, conform

cerintelor stabilite la nivelul catedrei şi a Comisiei de Evaluare şi Asigurare a

Calităţii

 • Să respecte termenele şi cerinţele stabilite la nivelul catedrei/şcolii în ceea ce

priveşte elaborarea/prezentarea/completarea documentelor şcolare;

 • Să comunice elevilor notele acordate şi să le treaca în carnetul de elev;
 • Să participe la şedinţele Consiliului Profesoral şi ale Consilului Profesoral al clasei;
 • Să participe la sedintele cu parintii atunci cand situatia la clasa o cere sau

cand profesorul diriginte/părinţii/conducerea liceului solicită;

 • Să efectueze serviciul pe scoală în condiţiile prevăzute de prezentul regulament;
 • Să semneze condica de prezenţă.

CAPITOLUL V

ELEVII

Prezentele prevederi ale regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ sunt complementare celor prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ (Titlul VII, Cap. II, din R.O.F.U.I.P.)

5.1 DREPTURILE ELEVILOR

(Titlul VII, Cap. II,Secţiunea 1 din R.O.F.U.I.P.)

Elevii au dreptul:

Art.1  să i se asigure posibilitatea de a face  învățământ clinic în spitale,farmacii,cabinete

Art.2 să beneficieze de asistenţă medicală;

Art.3 să beneficieze de securitate;

Art.4 să beneficieze de recompense pentru rezultatele obţinute;

Art.5să i se asigure posibilitatea de a efectua face ore de practică în școală;

Art.6 să folosească spaţiul de studiu;

Art.7 să aibă acces la biblioteca şi la clubul ;

Art.8 să facă propuneri pentru îmbunătăţirea condiţiilor de studiu;

Art.9 să participe la activităţi extraşcolare, manifestări culturale, recreativ-distractive şi sportiv turistice;

Art.10 să fie reprezentaţi;

Art.11 să beneficieze de dreptul la opinie;

Art.12 să beneficieze de dreptul la respect;

Art.13 să participe la proiectele şcolii;

Art.14 să le fie asigurată egalitatea de şanse;

Art.15 să fie consultaţi la proiectarea ofertei educaţionale;

Art.16 să primească sprijin şi consiliere de specialitate prin intermediul Cabinetului de Asistenţă Psihopedagogică;

Art.17 să beneficieze de sprijin şi consiliere privind cariera/dezvoltarea personală.

Art.18 elevii vor fi reprezentaţi în Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii.

Art.19 elevii vor fi sprijiniţi de către şcoală pentru participarea la programe de dezvoltare personală, simpozioane, concursuri. Facilitarea accesului la informaţie se va realiza prin alimentarea site-uluişcolii cu materiale de învăţare, informaţii legate de evenimente, informaţii legate de oportunităţi de dezvoltare personală şi profesională, link-uri utile etc.

Art.20 elevii au dreptul să fie consultaţi şi să-şi exprime opţiunea pentru disciplinele din curriculum la decizia şcolii aflate în oferta educaţională a unităţii de învăţământ, în Regulament de Ordine Interioară 2016 -2017 concordanţă cu nevoile şi interesele de învăţare ale elevilor, cu specificul şcolii şi cu nevoile comunităţii locale/partenerilor economici.

Art.21 elevii au dreptul la o evaluare obiectivă şi corectă.

Art.22 elevul sau, după caz, părintele, tutorele sau susţinătorul legal, are dreptul de a contesta rezultatele evaluării, solicitând cadrului didactic să justifice rezultatele acesteia, în prezenţa elevului şi a părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal, în termen de 5 zile de la comunicare.

Art.23 elevii de la cursurile de zi pot beneficia de diferite de burse sociale:

Art.24 elevilor le este garantată libertatea de asociere în cercuri şi în asociaţii ştiinţifice, culturale, artistice, sportive sau civice, care se organizează şi funcţionează pe baza unui statut propriu, aprobat de directorul unităţii de învăţământ.

Art.25 eleviI pot redacta şi difuza reviste/publicaţii şcolare proprii, conform legii.

Art 26.. să folosească în mod gratuit baza materială şi culturală a şcolii;

Art  27. adeverințele de elev   eliberate de serviciul secretarit la cerere  nu se plătesc

 

5.2 OBLIGAŢI ILE ELEVILOR

Elevii au urmatoarele obligaţii (Titlul VII, Cap. II, Secţiunea 2 din R.O.F.U.I.P.):

Accesul în şcoală al elevilor se face numai în baza insignei sau a carnetului de elev vizat, cu fotografie.

Elevii, prin întreaga activitate, prin comportament civilizat şi atitudine decentă în orice împrejurare, atât în unitate cât şi în afara ei, au obligaţia să contribuie la realizarea unui mediu propice procesului de instruire, respectând următoarele reguli:

Art.1 Indiferent de locul unde se află, elevii trebuie să aibă o comportare civilizată, corectă, dovedind prin aceasta respect faţă de şcoala în care învaţă.

Art.2 Este interzis oricărui elev să aducă în şcoală sau în clasă persoane străine sau să fie aşteptat de alte persoane în şcoală sau în perimetrul şcolii. Sancţiune: – scăderea mediei la purtare

Art.3 Este interzis oricărui elev să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţa de conducerea școală, personalul didactic şi nedidactic şi colegi din unitatea şcolară.

Sancţiune:

– prima abatere: observaţie individuală, anunţarea părinţiilor

– abateri repetate: mustrare în faţa clasei, mustrare scrisă şi scăderea mediei la purtare

Art.4 Se interzic altercaţiile de orice natură în şcoală şi în curtea şcolii, agresiunile

fizice între elevi şi orice conflict fizic; Se interzice elevilor să provoace, să instige şi

să participe la acte de violenţă în unitate şi în afara ei.

Sancţiune: – scăderea notei la purtare în funcţie de gravitatea faptei, mergând pănă

la exmatriculare

Art.5 Se interzice cu desăvârşire fumatul în sălile de clasă, pe culoare, în grupurile sanitare,

Sancţiune: muncă în folosul comunităţii şcolare, scăderea notei la purtare

Art.6 Se interzice aducerea în şcoală a unor materiale cu conţinut care atentează la normele de etică şi comportament.

Sancţiune: munca în folosul comunităţii şcolare, scăderea notei la purtare

Art.7 Se interzice intrarea în şcoală sub influenţa băuturilor alcoolice, de asemenea introducerea şi consumarea în şcoală a acestora.

Sancţiune: – munca în folosul comunităţii şcolare, scăderea notei la purtare

exmatriculare sau nota 4

Art.8 Se interzice cu desăvârşire introducerea în şcoală şi folosirea a oricărui fel de obiecte contondente sau arme albe, a spray-urilor lacrimogene, paralizante, petarde, sau alte materiale explozive.

Sancţiune: – exmatriculare sau nota 4

Art.9 Se interzice comerţul cu diferite obiecte sau alte bunuri de folosinţă personală.

Sancţiune: – munca în folosul comunităţii şcolare, scăderea mediei la purtare cu 1 punct

Art.10 Se plătesc toate actele cerute în plus de cele eliberate la sfârșit de ciclu.

S-a stabilit 50 lei/act solicitat

Art.11 Elevii care prin anunţuri telefonice anonime sau prin afişe determină întreruperea cursurilor şi creează panică în rândul colegilor şi al cadrelor didactice, sunt exmatriculaţi fără drept de reînscriere la altă unitate de învăţământ. În aceeaşi situaţie se vor afla şi elevii care prin telefoane anonime sau scrisori aduc daune morale şi creează îngrijorări în rândul profesorilor sau elevilor precum şi elevii care folosesc telefoane mobile pe post de sonerie.

Art.12 În pauze, elevii vor avea o comportare civilizată, vor fi atenţi şi respectuoşi la trecerea profesorilor.

Art.13 Introducerea, comercializarea şi consumul de droguri în şcoală şi în afara ei este interzisă.

Sancţiune: – exmatriculare

Art.14 Este interzisă absentarea nemotivată de la ore.

Sancţiune: – scăderea mediei la purtare .

Art.15În urma C.A. din 5.09.2018 s-a hotărât modificarea contractului de școlarizare 2018-2019:

-Este interzis mai mult de  o zi să absenteze de la învățământul  clinic ;

-Contribuția parțială a elevului la achitarea taxei pentru învățământul clinic către agenții economici;

-În stagiul clinic obligația elevului de a se prezenta în echipament corespunzător:halat/costumație de spital;

-Elevii de la secția BFKT anul II și III să realizezeorele de practică joi și vineri în cadrul laboratorului de recuperare medicală și balneologie al Spitalului CFR;

-Elevii de la secția AMG să meargă în practică la Spitalul CFR,Spitalul Militar,Spitalul de Copii;

-Elevii de la secția AL III vor face orele de practică în cadrul laboratorului de analize din Spitalul Județean „Sf.Andrei” Galați.

Sancțiune  recuperarea zilelor se face obligatoriu  prin  efectuarea lor    plătind-și    la clinica,spitalul respectiv,în caz contrar rămâne repetent prin neefectuarea învățământului clinic.

Art.16 Este interzisă deranjarea colegilor şi profesorilor în timpul orelor de curs.

Sancţiune: – scăderea mediei la purtare .

Art.17 Este interzisă însuşirea obiectelor, banilor aparţinând altor persoane (furt).

Sancţiune: – scăderea mediei la purtare în funcţie de gravitatea fapteişi anunţarea organelor competente,  mergând până la exmatriculare

Art.18 Este interzisă utilizarea telefoanelor mobile cu/ fără cameră precum şi a aparatelor de înregistrare audio-video în timpul orelor,  prin excepţie este permisă  utilizarea telefoanelor mobile/ şi a aparatelor de înregistrare audio-video în timpul orelor de curs, doar cu acordul cadrului didactic, în situaţii de urgenţă sau dacă utilizarea lor poate contribui la optimizarea procesului instructiv-educativ;

Sancţiune: – scăderea notei la purtare până la 3 puncte, după caz.

Art.19 Elevii care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele şcolare, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora.

Sancţiunile care se pot aplica sunt următoarele:

 1. a) observaţia;
 2. b) avertismentul;
 3. c) mustrare scrisă;
 4. d) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit/ bani de liceu/bursa profesională;
 1. e) eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile;
 2. f) mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi unitate de învăţământ sau la o altă unitate de învăţământ;
 1. g) preavizul de exmatriculare;
 2. h) exmatricularea.

Cu excepţia observaţiei şi a avertismentului, toate sancţiunile aplicate elevilor sunt comunicate, în scris, elevului major și familiei

1) Pentru elevii la 15 absenţe nemotivate/elev mustrare scrisă iar la 20 de absenţe nemotivate/elev, diriginţii trimit părinţilor preavize de exmatriculare.

Exmatricularea se va face la cel putin 40 de absenţe nemotivate..

Art.20 Elevii eliminaţi vor desfăşura activitatea pe perioada eliminării, câte 6 ore/zi:

– la biblioteca şcolii – studiu individual.

– recuperarea lecţiilor pierdute

– participarea la activităţi de curăţenie în şcoală

– munca în folosul comunităţii şcolare

Art.21 Carnetul de note il procură singur, il complectează dirigintele il semnează directorul

Art.22 Este interzis elevilor să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ: mobilier şcolar, materiale didactice,

Sancţiuni: – la prima abatere: remedierea sau achitarea contravalorii bunurilor distruse

– pentru abateri repetate: remedierea sau achitarea contravalorii bunurilor distruse şi

scăderea notei la purtare în funcţie de gravitatea faptei.

Art.23 este obligarorie ținuta la învățământul clinic

Sancțiune scăderea notei la purtare

Pentru abateri repetate se consideră absent nemotivat și se reface stagiul clinic

Art. 24.Termenele pentru achitarea taxei de scolarizare în anul școlar 2018/2019

Varianta I 1.10.2018  -2000 lei

Varianta II    1.10.2018  -2200lei

Varianta III 250/lună

 

Art 25 Nerespectarea contractului prin neplata taxei școlare atrage dupa sine exmatricularea

Art 26 Nerespectarea contractului prin  neprezentarea la ore atrage după sine  pierderea  anului  școlar dar și a taxei, sau retragerea în timpul anuluyi școlar se pierde taxa

Admiterea și frecventarea cursurilor la școala postliceală se face respectându-se durata de școlarizare potrivit prevederilor Ordinului Ministrului Ed.C.T.S. nr. 1552/19.07.2007 privind aprobarea criteriilor generale de admitere în învaățământul postliceal , Metodologiei generale de admitere.

Elevilor considerați debitori prin neachitarea obligațiilor financiare potrivit datelor convenite cu unitatea de învățământ prin contractul cadru și a termenelor pentru achitarea taxei de școlarizare din Regulamentul de organizare și funcționare al școlii , nu le vor fi eliberate documentele de studiu existente în școală , până la achitarea restanțelor.

 5.3 ŢINUTA ELEVILOR

Este obligatoriu ca elevii să aibă o ţinută decentă, curată, îngrijită.

Art.1 Băieţii nu au voie să poarte, în şcoală, pantaloni scurţi, mult deasupra genunchiului sau sort. Tunsoarea să fie decentă. Să aibă părul îngrijit, curat. Este interzis băieţilor să poarte haine indecente, sau bijuterii în exces. De asemenea, nu vor intra în şcoală îmbrăcaţi în maieuri sau haine cu înscrisuri sau imagini indecente.

Sancţiune: scăderea notei la purtare

Art.2 Fetele trebuie să aibă o îmbrăcăminte decentă. Este interzisă intrarea în şcoală cu fuste indecent de scurte sau alte ţinute provocatoare.

Sancţiune: – scăderea notei la purtare

5.4 FRECVENŢA ELEVILOR

Art.1 Frecvenţa elevilor la cursuri este obligatorie. Intrarea în şcoală se face cu 15 minute înaintea primei ore, numai pe bază de insignă sau carnet de elev vizată de conducerea şcolii.

Art.2 Motivarea absenţelor se face numai de către profesorul diriginte pe baza următoarelor acte:

 1. a) adeverinţă eliberată de medicul de familie/medicul specialist şi avizată de medicul şcolar (dacă există);
 2. b) adeverinţă sau certificat medical eliberat de unitatea sanitară, în cazul în care elevul a fost internat în spital, avizat(ă) de medicul şcolar (dacă există);
 3. c) cererea scrisă a părintelui/tutorelui legal al elevului, adresată directorului unităţiide învăţământ şi aprobată de acesta, în urma consultării cu dirigintele.

Art.3 Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor vor fi prezentate în termen de maxim 7 zile de la reluarea activităţii elevului şi vor fi păstrate de către diriginte pe tot parcursul anului şcolar. Nerespectarea termenului prevăzut atrage, de regulă, declararea absenţelor ca nemotivate.

 

CAPITOLUL VI

EVALUAREA ELEVILOR

(sinteza Titlul VII, Cap. V, Secţiunea 1 din R.O.F.U.I.P.)

6.1 EVALUAREA REZULTATELOR ÎNVĂŢĂRII . ÎNCHEIEREA SITUAŢIEI ŞCOLARE

Evaluarea are drept scop orientarea şi optimizarea învăţării. Evaluarea se centrează pe competenţe, oferă feed-back real elevilor şi stă la baza planurilor individuale de învăţare. Evaluarea rezultatelor la învăţătură se realizează în mod ritmic

Art.1

 1. a) În cadrul evaluării pot fi utilizate instrumente de evaluare precum:
 • chestionări orale;
 • lucrări scrise;
 • experimente şi activităţi practice;
 • referate şi proiecte;
 • interviuri;
 • portofolii, referate;
 • probe practice;
 • alte instrumente stabilite de catedrele/comisiile metodice şi aprobate de director sau elaborate de către Ministerul Educaţiei Naţionale/inspectoratele şcolare.
 1. b) elevii vor avea la fiecare disciplină/modul, cu excepţia celor preponderent practice, cel puţin o evaluare prin lucrare scrisă pe semestru.

Art.2 Testele de evaluare, subiectele de examen de orice tip şi lucrările semestriale se elaborează pe baza cerinţelor didactico-metodologice stabilite de programele şcolare, parte a Curriculumului naţional.

Art. 3

 1. a) cadrele didactice comunică în mod obligatoriu elevilor nota acordată pe care otrec în catalog
 2. b) numărul de note acordate semestrial fiecărui elev, la fiecare disciplină de

studiu, exclusiv nota de la lucrarea scrisă după caz, trebuie să fie cel puţin egal cu numărul săptămânal de ore de curs prevăzut în planul de învăţământ. Fac excepţie disciplinele cu o oră de curs pe săptămână, la

care numărul minim de calificative/note este de două.

 1. c) în cazul curriculumului organizat modular, numărul de note acordate semestrial trebuie să fie corelat cu numărul de ore alocate fiecărui modul în planul de învăţământ, precum şi cu structura modulului – pe componenţele teorie/laborator tehnologic/instruire practică, de regulă, o notă la un număr de

25 de ore. Numărul minim de note acordate elevului la un modul este de două.

 1. d) elevii aflaţi în situaţie de corigenţă vor avea cu cel puţin o notă în plus faţă de numărul de note prevăzute la litera b) ultima notă fiind acordata, de regulă, în ultimele două săptămâni ale semestrului, cu condiţia ca acesta să fie prezent la ore.

Art.4

 1. a) cadrele didactice au obligaţia să încheie situaţia şcolară a elevilor, în condiţiile

prezentului regulament, la sfârşitul fiecărui semestru şi la încheierea anului şcolar.

 1. b) profesorul diriginte consultă consiliul profesorilor clasei la sfârşitul fiecărui semestru. Se analizează/evaluează frecvenţa şi comportamentul/situaţia disciplinară a elevilor, respectarea de către aceştia a reglementărilor adoptate de unitatea de învăţământ.

Art. 5

 1. a) La fiecare disciplină de studiu media semestrială este calculată din numărul de note prevăzut de prezentul regulament.
 2. b) La disciplinele de studiu la care nu se susţine lucrarea scrisă semestrială (teza), media semestrială se obţine prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel mai apropiat număr întreg. La o diferenţă de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.
 3. c) Media la evaluarea periodică este media aritmetică a notelor înscrise în catalog, cu excepţia notei de la lucrarea scrisă semestrială (teza), medie calculată cu două zecimale exacte, fără rotunjire.
 4. d) Media unui modul se calculează din notele obţinute pe parcursul desfăşurării modulului, conform prevederilor de la litera b) încheierea mediei unui modul care se termină pe parcursul anului se face în mod obligatoriu în momentul finalizării acestuia, nefiind condiţionată de sfârşitul semestrului. Aceasta este

considerată şi media anuală a modulului.

Art. 6 Încheierea situaţiei şcolare la module:

Media unui modul se calculează din notele obţinute pe parcursul desfăşurării modulului. Aceasta

este considerată media anuală a modulului.

Art.7 În învăţământul postliceal mediile semestriale şi anuale pe disciplină/modul se consemnează în catalog de către cadrul didactic care a predat disciplina/modulul. Mediile la purtare se consemnează în

catalog de profesorii diriginţi ai claselor.

Art.8Sunt declaraţi amânaţi, semestrial sau anual, elevii cărora nu li se poate

definitiva situaţia şcolară la una sau la mai multe discipline de studiu/module din

următoarele motive:

 1. a) au absentat, motivat şi nemotivat, la cel puţin 50% din numărul de ore

de curs prevăzut într-un semestru la disciplinele/modulele respective

 1. b) nu au un număr suficient de note, necesar pentru încheierea

mediei/mediilor sau nu au mediile semestriale ori anuale la disciplinele/modulele respective, consemnate în catalog de către cadrul didactic, din alte motive decât cele de mai sus

Art.9a)Elevii declaraţi amânaţi pe semestrul I îşi vor încheia situaţia şcolară în primele 4

săptămâni de la revenirea la şcoală.

b)Încheierea situaţiei şcolare a elevilor prevăzuţi la litera a) se face pe baza notelor

consemnate în rubrica semestrului I, datate la momentul evaluării.

c)Încheierea situaţiei şcolare a elevilor amânaţi pe semestrul al doilea, a celor

declaraţi amânaţi pe semestrul I şi care nu şi-au încheiat situaţia şcolară conform

prevederilor mentionate sau amânaţi anual se face într-o perioadă stabilită de

conducerea unităţii de învăţământ, înaintea sesiunii de corigenţe. Elevii amânaţi,

care nu promovează la una sau două discipline/module de studiu în sesiunea de

examene de încheiere a situaţiei şcolare a elevilor amânaţi, se pot prezenta la

sesiunea de examene de corigenţe

.

Art.10 1) Sunt declaraţi corigenţi elevii care obţin medii anuale sub 5,00 la cel mult două discipline de studiu, precum şi elevii amânaţi care nu promovează examenul de încheiere a situaţiei şcolare, la cel mult două discipline de studiu.

2) În cazul în care curriculumul este organizat modular, sunt declaraţi corigenţi:

 1. a) elevii care obţin medii sub 5,00 la modulele ce se finalizează pe parcursul anului şcolar, indiferent de numărul modulelor nepromovate;
 1. b) elevii care obţin medii sub 5, 00 la cel mult două module care se finalizează la sfârşitul anului şcolar, precum şi elevii amânaţi care nu promovează examenul de încheierea situaţiei şcolare, la cel mult două module.

3) Pentru elevii corigenţi, se organizează anual o singură sesiune de examene de corigenţă, într-o perioadă stabilită de Ministerul Educaţiei Naţionale.

4) Pentru elevii corigenţi menţionaţi la alin. (2) lit. a), se organizează şi o sesiune specială de examene de corigenţă, în ultima săptămână a anului şcolar. Media fiecărui modul, obţinută în cadrul sesiunii speciale de corigenţă, este şi media anuală a modulului

Art. 11(1) Sunt declaraţi repetenţi:

 1. a) elevii care au obţinut medii anuale sub 5,00 la mai mult de două discipline de

învăţământ/module care se finalizează la sfârşitul anului şcolar.

 1. b) elevii care au obţinut la purtare media anuală mai mică de 6,00;
 2. c) elevii corigenţi care nu se prezintă la sesiunea de examen de corigenţă sau la sesiunea specială sau care nu promovează examenul la toate disciplinele/modulele la care se află în situaţie de corigenţă;
 1. d) elevii amânaţi care nu se prezintă la sesiunea de încheiere a situaţiei şcolare la cel puţin o disciplină/ modul;
 1. e) elevii exmatriculaţi, cu drept de reînscriere; acestora li se înscrie în documentele şcolare „Repetent prin exmatriculare, cu drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ sau în altă unitate de învăţământ”, respectiv „fără drept de înscriere în nicio unitate de învăţământ pentru o perioadă de 3 ani”.

.

Art. 12(1)Elevii declaraţi repetenţi se pot înscrie în anul şcolar următor în clasa pe care o repetă, la aceeaşi unitate de învăţământ, inclusiv cu depăşirea numărului maxim de elevi la clasă prevăzut de lege, sau se pot transfera la altă unitate de învăţământ.

(2)În ciclul superior al liceului şi în învăţământul postliceal cu frecvenţă, elevii se pot afla în situaţia de repetenţie de cel mult două ori. Anul de studiu se poate repeta o Regulament de Ordine Interioară 2014 -2015 singură dată

Art. 13(1)După încheierea sesiunii de corigenţă, elevii care nu au promovat la o singură disciplină de învăţământ/un singur modul au dreptul să solicite reexaminarea. Aceasta se acordă de către director, în cazuri justificate, o singură dată.

(2)Cererea de reexaminare se depune la secretariatul unităţii de învăţământ, în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor examenului de corigenţă

.

6.2 EXAMENELE ORGANIZATE LA NIVELUL ȘCOALĂ (sinteza Titlul VII, Cap. V, Secţiunea 2 din R.O.F.U.I.P.)

Art.1 Examenele organizate de unităţile de învăţământ sunt:

 1. a) examen de corigenţă pentru elevii declaraţi corigenţi la încheierea cursurilor anuale şi pentru elevii declaraţi corigenţi după susţinerea examenelor din sesiunea pentru elevii amânaţi, precum şi pentru cei pentru care se organizează sesiune specială;
 2. b) examen de încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii declaraţi amânaţi;
 3. c) examen de diferenţe pentru elevii a căror înscriere în unitatea de învăţământ este condiţionată de promovarea unor astfel de examene.

Art.2 Organizarea examenelor de admiterepostliceal ,precum şi a examenelor de competențe aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

Art.3 Desfăşurarea examenelor de diferenţă are loc, de regulă, în perioada vacanţelor şcolare.

Art.4

(1)Directorul unităţii de învăţământ stabileşte, prin decizie, în baza hotărârii consiliului de administraţie, componenţa comisiilor şi datele de desfăşurare a examenelor. Sesiunea de corigenţe are un preşedinte şi câte două cadre didactice examinatoare pentru fiecare comisie pe disciplină. Comisia este responsabilă de realizarea subiectelor.

(2)La toate examenele, evaluarea elevilor se face de cadre didactice de aceeaşi specialitate sau după caz specialităţi înrudite/ din aceeaşi arie curriculară.

(3)Pentru examinarea elevilor corigenţi, unul dintre cadrele didactice este cel care a predat elevului disciplina/modulul de învăţământ în timpul anului şcolar. În mod excepţional, în situaţia în care între elev şi profesor există un conflict care ar putea vicia rezultatul evaluării, în comisia de examinare este numit un alt cadru didactic de aceeaşi specialitate sau după caz de specialităţi înrudite din aceeaşi arie curriculară.

Art. 5

(1)Proba scrisă a examenelor are o durată de 90 de minute din momentul transcrierii subiectelor pe tablă sau al primirii, de către elev, a foii cu subiecte. Proba scrisă conţine două variante de subiecte, dintre care elevul tratează o singură variantă, la alegere.

(2)Proba orală a examenelor se desfăşoară prin dialog cadru didactic-elev, pe baza biletelor de examen. Numărul biletelor de examen este de două ori mai mare decât numărul elevilor care susţin examenul la disciplina/modulul respectivă/respectiv. Fiecare bilet conţine două subiecte. Elevul poate schimba biletul de examen cel mult o dată.

(3)Fiecare cadru didactic examinator acordă elevului câte o notă la fiecare probă susţinută de aceasta. Notele de la probele orale sunt întregi. Notele de la probele scrise pot fi şi fracţionare. Media aritmetică a notelor acordate la cele două sau trei probe, rotunjită la nota întreagă cea mai apropiată, reprezintă nota finală la examenul de corigenţă, fracţiunile de 50 de sutimi rotunjindu-se în favoarea elevului.

(4)Media obţinută de elev la examenul de corigenţă este media aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor finale acordate de cei 2 examinatori. Între notele finale acordate de cei 2 examinatori nu se acceptă o diferenţă mai mare de un punct. În caz contrar, medierea o face preşedintele comisiei de examen.

Art. 6

(1)Elevul corigent este declarat promovat la disciplina/modulul de examen, dacă obţine cel puţin media 5,00.

(2)Sunt declaraţi promovaţi anual elevii care obţin, la fiecare disciplină/modul la care susţin examenul de corigenţă, cel puţin media 5,00.

(3)Media obţinută la examenul de corigenţă, la cel de încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii amânaţi pentru un an şi la examenul de diferenţă care echivalează o disciplină studiată timp de un an şcolar, constituie media anuală a disciplinei respective şi intră în calculul mediei generale anuale.

(4)La examenul de încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii amânaţi pe semestrul al doilea sau la examenul de diferenţă care echivalează o disciplină numai pe intervalul unui semestru, media obţinută constituie media semestrială a elevului la disciplina respectivă.

Art. 7

(1)Elevii corigenţi sau amânaţi, care nu se pot prezenta la examene din motive temeinice, dovedite cu acte, depuse în cel mult 7 zile lucrătoare de la data examenului, sunt examinaţi la o dată ulterioară, stabilită de consiliul de administraţie, dar nu mai târziu de începerea cursurilor noului an şcolar.

(2)În situaţii excepţionale, respectiv internări în spital, imobilizări la pat etc., dovedite cu acte, inspectoratul şcolar poate aproba susţinerea examenului şi după începerea cursurilor noului an şcolar.

Art. 8

(1)Rezultatele obţinute la examenele de încheiere a situaţiei şcolare, la examenele pentru elevii amânaţi şi la examenele de corigenţă, inclusiv la cele de reexaminare, se consemnează în catalogul de examen de către cadre didactice examinatoare şi se trec în catalogul clasei de către secretarul şef/secretarul unităţii de învăţământ, în termen de maximum 5 zile de la afişarea rezultatelor, dar nu mai târziu de data

începerii cursurilor noului an şcolar; în cazul situaţiilor excepţionale rezultatele se consemnează în catalogul clasei în termen de 5 zile de la afişare.

(2)Rezultatele obţinute de elevi la examenele de diferenţă se consemnează în catalogul de examen, de către cadrele didactice examinatoare, iar în registrul matricol şi în catalogul clasei de către secretarul şef/secretarul unităţii de învăţământ.

(3)În catalogul de examen se consemnează calificativele/notele acordate la fiecare probă, nota finală acordată de fiecare cadru didactic examinator sau calificativul global, precum şi media obţinută de elev la examen, respectiv calificativul final. Catalogul de examen se semnează de către examinatori şi de către preşedintele comisiei, imediat după terminarea examenului.

(4)Preşedintele comisiei de examen predă secretarului unităţii de învăţământ toate documentele specifice acestor examene: cataloagele de examen, lucrările scrise şi însemnările elevilor la proba orală. Aceste documente se predau imediat după

finalizarea examenelor, dar nu mai târziu de data începerii cursurilor noului an şcolar.

(5)Lucrările scrise şi foile cu însemnările elevului la proba orală a examenului se păstrează în arhiva unităţii de învăţământ timp de un an.

(6)Rezultatul la examenele de corigenţă şi la examenele de încheiere a situaţiei pentru elevii amânaţi, precum şi situaţia şcolară anuală a elevilor se afişează, la loc vizibil, a doua zi după încheierea sesiunii de examen şi se consemnează în procesul-verbal al primei şedinţe a consiliului profesoral.

Art.9 După terminarea sesiunii de examen, de încheiere a situaţiei de corigenţă sau de reexaminare, profesorul dirigintele consemnează în catalog situaţia şcolară a elevilor care au participat la acesteexamene.

CAPITOLUL VII

TRANSFERUL ELEVILOR

(sinteză Titlul VII, Cap. VI, din R.O.F.U.I.P.)

Art.1 Elevii au dreptul să se transfere de la o clasă la alta, de la o unitate de învăţământ la alta, de la o filieră la alta, de la un profil la altul, de la o specializare/calificare profesională la alta, de la o formă de învăţământ la alta, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament şi ale Regulamentului de

organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ la care se face transferul.

Art.2 Transferul beneficiarilor primari ai educaţiei se face cu aprobarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ la care se solicită transferul şi cu avizul consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ de la care se transferă.

Art.3 Elevii se pot transfera de la o clasă la alta, în aceeaşi unitate de învăţământ sau de la o unitate de învăţământ la alta, în limita efectivelor maxime de elevi la clasă.

Art.4

(1)În învăţământul postliceal aprobarea transferurilor la care se schimbă filiera, domeniul de pregătire, specializarea/calificarea profesională este condiţionată de promovarea examenelor de diferenţă.

(2)Disciplinele/modulele la care se susţin examene de diferenţă se stabilesc prin compararea celor două planuri cadru.

Art.5 Elevii din învăţământul  postliceal se pot transfera, păstrând forma de învăţământ, cu respectarea

următoarelor condiţii: cu respectarea condiţiei de medie, menţionate anterior;

Art. 6

Elevii din învăţământul postliceal se pot transfera de la o formă de învăţământ la alta astfel cu examen de

diferenţă.

Art. 7

(1)Transferurile în care se păstrează forma de învăţământ se efectuează, de regulă, în perioada intersemestrială sau a vacanţei de vară.

(2)Transferurile în care se schimbă forma de învăţământ se efectuează în următoarele perioade:

 1. a) de la învăţământul cu frecvenţă la cel cu frecvenţă redusă, în perioada intersemestrială sau a vacanţei de vară;
 2. b) de la învăţământul cu frecvenţă redusă la cel cu frecvenţă, numai în perioada vacanţei de vară.

(3)Transferul elevilor în timpul semestrelor se poate efectua, în mod excepţional, cu respectarea prevederilor prezentului regulament, în următoarele situaţii:

 1. a) la schimbarea domiciliului părinţilor într-o altă localitate;
 2. b) în cazul unei recomandări medicale, eliberată pe baza unei expertize medicale efectuate de direcţia de sănătate publică;.

Art.8 După aprobarea transferului, unitatea de învăţământ primitoare este obligată să solicite situaţia şcolară a elevului în termen de 5 zile lucrătoare. Unitatea de învăţământ de la care se transferă elevul este obligată să trimită la unitatea de învăţământ primitoare, situaţia şcolară a celui transferat, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării. Până la primirea situaţiei şcolare de către unitatea de învăţământ la care s-a transferat, elevul transferat participă la cursuri în calitate de audient.

CAPITOLUL VIII

STRUCTURILE ORGANIZATORICE ALE ELEVILOR ÎN UNITATEA DE

ÎNVĂŢĂMÂNT

ART.1 La nivelul şcolii vor funcţiona – cu rolul, componenţa şi atribuţiile şi prevăzute în prezentul Regulament de ordine interioară şi respectând legile în vigoare, următoarele structuri organizatorice ale elevilor:

8.1 CONSILIUL ELEVILOR

8.1.1 ROL ÎN STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A ȘCOALĂ

Consiliul Elevilor este forma de organizare a elevilor din Școala Postliceală ,,Intellectum,, Galați

având ca scop:

_ dezvoltarea capacităţii de asociere şi organizare a elevilor

_ apararea drepturilor elevilor şi sesizarea încălcării acestora

_ stimularea şi sprijinirea elevilor în domeniul iniţierii, accesării şi derulării de proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare destinate formării comportamentului psihosocial, participativ-activ al tinerei generaţii

_ implicarea în dezvoltarea comunităţii şcolare şi a comunităţii locale

_ reprezentarea elevilor din liceu în relaţia cu factorii de decizie din toate domeniile de activitate

_ dezvoltarea comunicării între profesori şi elevi

8.1.2 COMPONENŢA

-Consiliul Elevilor este alcătuit din reprezentanţii fiecărei clase din Școala Postliceală ,,Intellectum,, Galați

-Forul decizional al Consiliului Elevilor din unitatea de învăţământ este Adunarea generală.

-Adunarea generală a Consiliului Elevilor din unitatea de învăţământ este formată din reprezentanţii claselor şi se întruneşte cel puţin o dată pe lună.

-Adunarea generală a Consiliului Elevilor va alege un Birou executiv format din elevi care să îndeplinească următoarele funcţii:

_ Preşedinte – propus şi ales de ½+1 din numărul membrilor consiliului, la prima întrunire plenară a Consiliului Elevilor (desfăşurată la începutul primului semestru al anului şcolar curent)

_ Vicepreşedinte– propus şi ales de ½+1 din numărul membrilor consiliului, la prima întrunire plenară a Consiliului Elevilor (desfăşurată la începutul primului semestru al anului şcolar curent)

_ Secretar– propus şi ales de ½+1 din numărul membrilor consiliului, la prima întrunire plenară a Consiliului Elevilor (desfăşurată la începutul primului semestru al anului şcolar curent)

_ Membri – reprezentanţi ai claselor școală

Calitatea de membru se obţine în cadrul alegerilor desfăşurate la nivelul clasei sale,

la începutul primului semestru al anului şcolar curent, în urma câştigării a ½+1 voturile colegilor.

Nu se acceptă candidatura elevilor cu media la purtare mai mică de 10 şi cu media

generală din anul trecut mai mică de 7,50. Votul poate fi deschis sau secret, iar elevii vor fi singurii responsabili de alegerea reprezentantului lor.

-Profesorii nu au drept de vot şi nici nu le este permis amestecul sau influenţare deciziei elevilor.

-Consiliul Profesoral al unităţii de învăţământ desemnează un cadru didactic care va stabili legătura între corpul profesoral şi consiliul elevilor.

8.1.3 ORGANIZARE ŞI FUNŢIONARE

Consiliul Elevilor beneficiază de autonomie în întreaga lui activitate, respectând prevederile R.O.F.U.I.P/R.O.I. Întrunirile Consiliului se vor desfăşura de cate ori este cazul, fiind prezidate de preşedinte / vicepreşedinte. La întrunirile Consiliului Elevilor

reprezentanţii claselor se vor aşeza în bănci în ordinea claselor.

Tematica discuţiilor purtate în cadrul Consiliului Elevilor va avea ca obiective:

_ eficientizarea derulării procesului instructiv – educativ (curricular şi extracurricular)

_ îmbunătăţirea condiţiilor de studiu ale elevilor

_ organizarea unor activităţi cu caracter şcolar sau extraşcolar, de larg interes pentru elevi

Toate dezbaterile / propunerile avansate de Consiliul Elevilor vor fi notate de către secretar ce va întocmi un proces verbal, semnat de preşedinte. Adoptarea hotărârilor se face prin votul majoritar al membrilor consiliului (½+1 din numărul membrilor)

8.1.4 ATRIBUŢII

Consiliul Elevilor se subordonează Consiliului de Administraţie şi Comisiei de Evaluare a Calităţii

8.1.5 PREŞEDINTELE CONSILIUL ELEVILOR:

_ Este reprezentantul elevilor în Consiliului de Administraţie şi în Comisia de Evaluare a Calităţii ale școală

_ Este purtătorul de cuvânt al Consiliului Elevilor

_ Elaborează programul de activităţi al Consiliului Elevilor (în urma discuţiilor prealabile cu direcţiunea şi coordonatorul cu programe şi proiecte educative)

_ Are obligaţia de a aduce la cunoştinţă Consiliului de Administraţie toate problemele discutate şi proiectele propuse în cadrul şedinţelor Consiliului (Consiliul de Administraţie va aviza orice proiect propus dacă acesta nu contravine normelor legale în vigoare, bunului simt şi eticii)

_ Propune, oficializează (prin semnătură) şi coordonează şi monitorizează proiectele Consiliului Elevilor (aprobate în prealabil de direcţiune)

_ Aplică, pe baza rapoartelor de analiză şi a votului majoritar al consiliului, sancţiuni pentru membrii supuşi dezbaterii: avertizare verbală, mustrare scrisă, excludere din consiliu

_ Prezintă raportul activităţii Consiliul Municipal al Elevilor

_ Asigură desfăşurarea discuţiilor într-un spirit de corectitudine, precum şi respectarea ordinii şi a libertăţii de exprimare

_ Mandatul Preşedintelui este de 1 an

_ Mandatul Preşedintelui încetează în următoarele cazuri: solicitarea de părăsire a statului de „preşedinte” – trebuie anunţată cu cel puţin 2 săptămâni înainte de părăsirea Consiliului; imposibilitatea de a-şi fi

exercitat mandatul pe o perioadă mai mare de 3 luni; schimbarea unităţii de învăţământ; în cazul deciziei membrilor Consiliului Elevilor bazat pe evaluarea periodică a activităţii acestuia; în cazul în care preşedintele în cauză săvârşeşte fapte ce aduc prejudicii de imagine /morale Consiliului

Elevilor.

Schimbarea din funcţie a preşedintelui se poate face la propunerea membrilor Consiliului Elevilor şi prin hotărârea adoptată de votul unei majorităţi de ½+1 din numărul membrilor.

În caz de demisie/demitere din funcţie a Preşedintelui, în cel mult o lună de la data hotărârii, Consiliul Elevilor va organiza prin hotărârea majorităţii simple a membrilor, alegeri pentru postul vacant de preşedinte.

8.1.6 VICEPREŞEDINTELE CONSILIULUI ELEVILOR

_ Elaborează, alături de preşedinte, programul de activităţi al Consiliului Elevilor

_ Propune, coordonează şi monitorizează proiectele Consiliului Elevilor

_ Preia atribuţiile şi responsabilităţile preşedintelui în lipsa acestuia

Mandatul este de 1 an. Mandatul Vicepreşedintelui încetează în următoarele cazuri:

_ solicitarea de părăsire a statului de „vicepreşedinte” – trebuie anunţată cu cel puţin 2 săptămâni înainte de părăsirea Consiliului

_ imposibilitatea de a-şi fi exercitat mandatul pe o perioadă mai mare de 3luni

_ schimbarea unităţii de învăţământ

_ în cazul deciziei membrilor Consiliului Elevilor bazat pe evaluarea periodică a activităţii acestuia

_ încazul în care vicepreşedintele în cauză săvârşeşte fapte ce aduc prejudicii de imagine/morale Consiliului Elevilor.

Schimbarea din funcţie a Vicepreşedintelui se poate face la propunerea membrilor

Consiliului Elevilor şi prin hotărârea adoptată de votul unei majorităţi de ½+1 din numărul membrilor. În caz de demisie/demitere din funcţie a Vicepreşedintelui, în cel mult o lună de la data hotărârii, Consiliul Elevilor va organiza prin hotărârea majorităţii simple a membrilor, alegeri pentru postul vacant de vicepreşedinte.

8.1.7 SECRETARUL

_ Anunţă toţi membrii consiliului cu privire la data şi locul de desfăşurare a viitoarei întruniri

_ Invită la fiecare şedinţă, cel puţin un reprezentant al structurilor organizatorice şi de conducere ale școală la şedinţele consiliului

_ Întocmeşte procesele verbale al întrunirilor

_ In caz de absenţă, atribuţiile sunt preluate de unul din ceilalţi membrii ai Consiliului, delegat de secretar. Mandatul este de 1 an.

Mandatul Secretarului încetează în următoarele cazuri:

_ solicitarea de părăsire a statului de „secretar” – trebuie anunţată cu cel puţin 2 săptămâni înainte de părăsirea Consiliului

_ imposibilitatea de a-şi fi exercitat mandatul pe o perioadă mai mare de 6 luni

_ schimbarea unităţii de învăţământ

_ în cazul deciziei membrilor Consiliului Elevilor bazat pe evaluarea periodică a activităţii acestuia

_ în cazul în care secretarul în cauză săvârşeşte fapte ce aduc prejudicii de imagine /morale Consiliului Elevilor.

Schimbarea din funcţie a Secretarului se poate face la propunerea membrilor

Consiliului Elevilor şi prin hotărârea adoptată de votul unei majorităţi de ½+1 din numărul membrilor. În caz de demisie/demitere din funcţie a Secretarului, în cel mult o lună de la data hotărârii, Consiliul Elevilor va organiza prin hotărârea majorităţii simple a membrilor, alegeri pentru postul vacant de vicepreşedinte.

8.1.8 MEMBRI I

_ Participă la toate întrunirile consiliului (în cazul absentării motivate a acestuia, deleagă un reprezentant din clasa sa pentru a susţine punctul de vedere al clasei)

_ Analizează şi îşi exprimă liber opiniile cu privire la problematicele, programele, activităţile etc. supuse dezbaterii în plenul consiliului

_ Propune spre dezbatere şi alte problematici / teme de interes major, care nu sunt în agenda curentă a consiliului

_ Îşi exercită dreptul de vot (da/ nu/abţinere), când tematica întrunirilor solicită acest lucru

_ Informează colegii de clasă pe care îi reprezintă (în cadrul orelor de dirigenţie) cu privire la programele /concluziile / deciziile consiliului şi susţine procesul de implementare a acestora la nivelul clasei sale

Mandatul este de 1 an. Mandatul de membru al Consiliului Elevilor încetează în următoarele cazuri:

_ solicitarea de părăsire a statului de „membru” – trebuie anunţată cu cele puţin 2 săptămâni înainte de părăsirea Consiliului

_ schimbarea clasei pe care o reprezenta / a unităţii de învăţământ

_ în cazul deciziei de excludere, prin votul majoritar (½+1 ) al membrilor clasei pe care o reprezintă

_ în cazul deciziei de excludere, prin votul majoritar (½+1 ) al membrilor consiliului

Excluderea se face in cazul: neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute de regulamentul Consiliului Elevilor (absenteism prelungit, neexercitarea prelungită a dreptului de vot, neinformarea elevilor, inactivitate în implementarea proiectelor / hotărârilor consiliului, săvârşirii unor fapte ce aduc prejudicii de imagine /morale Consiliului Elevilor etc.)Sancţiunea de excludere se va aplica doar după ce:

_ a fost analizată activitatea membrului în cauză, în cadrul întâlnirilor consiliului

_ i-au fost aplicate acestuia (pe baza rapoartelor de analiză şi votul majoritar al consiliului) următoarele sancţiuni: atenţionare verbală, avertisment scris, fără a se observa îmbunătăţirea activităţii

membrului în cauză. Sancţiunea de excludere poate fi aplicată direct, prin vot majoritar al consiliului, doar în cazul în care membrul în cauză săvârşeşte fapte ce aduc prejudicii de imagine/morale Consiliului Elevilor.

8.2 COMITETUL CLASEI

8.2.1 ROL ÎN STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A ȘCOALĂ

Comitetul Clasei este forma de organizare a elevilor având ca scop:

_ stimularea şi sprijinirea elevilor clasei în domeniul iniţierii şi derulării de activităţi educative destinate dezvoltării armonioase a personalităţii şi a unui comportament civilizat şi asertiv

_ dezvoltarea şi consolidarea relaţiilor pozitive elev-elev, elev-profesor, elev-diriginte

_ eficientizarea derulării procesului instructiv – educativ curricular şi extracurricular

_ îmbunătăţirea condiţiilor de studiu ale elevilor

_ crearea şi consolidarea unui canal de comunicare şi informare a elevilor clasei cu privire la diferite teme, problematici, activităţi, hotărâri etc. Din cadrul şcolii ce îi vizează pe aceştia

8.2.2 COMPONENŢA

_ Şeful clasei

8.2.3 ATRIBUŢI I

Şeful clasei

_ Reprezintă interesele colegilor săi în faţa profesorilor şi în cadrul structurilor organizatorice ale școală: Consiliul Elevilor, Consiliul Profesoral etc.

_ Informează/consultă elevii cu privire la problemele apărute / deciziile stabilite la nivelul şcolii în general, şila Consiliul Elevilor, în mod particular

_ Se asigură, în parteneriat cu responsabilii clasei, de îndeplinirea atribuţiilor acestora

_ Informează dirigintele cu privire la problemele apărute la clasă, după consultarea cu responsabilii clasei

_ Informează, promovează (şi dacă este cazul, coordonează) activităţile educative ce se derulează la nivelul școală

_ Propune, iniţiază şi coordonează activităţi educative, specifice clasei

_ Asigură disciplina în pauze şi în oră, până la venirea profesorului

_ Aplanează conflictele dintre colegi şi promovează relaţiile pozitive, asertive

_ Încuie/descuie clasa la început/sfârşit de ore, şi în timpul orelor care sunt efectuate în laboratoare sau de educaţie fizică (nici un elev nu rămâne în clasă)

CAPITOLUL IX

SECURITATEA ÎN UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT

ART.1 Pe întreaga perioadă a prezenţei elevilor în şcoală, cât şi la activităţile organizate de colegiu, directorul este responsabil de securitatea şi siguranţa elevilor şi a întregului personal.

ART.2 Accesul persoanelor străine în incinta unităţii de învăţământ se face poarta principală a şcolii, pentru a permite organizarea supravegherii acestora la intrarea şi ieşirea din unitate.

ART.2(a) Persoanele responsabile cu securitatea intrării în complexul şcolar –poarta şcolii responsabilă (portar /profesor de serviciu / elev de serviciu ) solicită persoanei vizitatoare actul de identitate şi motivaţia pentru care solicită intrarea în  şcoală.

ART.2(b) Este interzis accesul în instituţie a persoanelor aflate sub influenţa băuturilor alcoolice, a celor turbulente, a celor care posedă la vedere arme sau obiecte suspecte, precum şi a celor care au intenţia vădită de a deranja ordinea şi liniştea publică.

ART.2(c) Datele persoanei vizitatoare sunt trecute în registrul de evidenţă al vizitelor de la poarta școală (în care va fi trecut numele, seria actului de identitate, motivaţia vizitei, şi intervalul orar pentru vizită)

ART.2(d) În cazul în care portarul / profesorii de serviciu sesizează o persoană străină suspectă în complexul şcolar, solicită acestuia datele şi explicaţii pentru prezenţa sa în colegiu.

ART.2(e) În cazul în care vizitatorii nu au respectat procedura de intrare (au intrat pe poarta principală fără să se legitimeze/ au intrat prin alte zone nepermise – sărirea gardurilor școală etc.) sau motivul declarat al vizitei în complexul şcolar, una din persoanele responsabile (portar/profesor de serviciu) anunţă direcţiunea şi jandarmeria / poliţia de proximitate cu privire la acest comportament.

ART.3 Accesul elevilor în incinta unităţii de învăţământ se face pe poarta principală a şcolii, pentru a permite organizarea supravegherii acestora la intrarea şi ieşirea din unitate.

ART.4 Accesul elevilor aparţinând unităţii de învăţământ se face pe poarta principală a şcolii, în baza carnetului de elev, a insignei școală sau după parcurgerea procedurii de identificare.

ART.4(a) Portarul permite elevilor cu carnet de elev(insigna) să intre în școală şi reţine la poartă pe cei care nu au carnet sau insigna.

ART.4(b) Elevul de serviciu ia datele personale ale elevilor fără carnet de elev (numele, clasa, dirigintele) şi face o verificare a datelor cu actul de identitate elev.

ART.5 Elevii au permisiunea de a părăsi spaţiul școală pe parcursul programului şcolar doar în intervalul de timp alocat pauzei sau în baza unui bilet de învoire emis de diriginte /profesorul de serviciu.

ART.6 Pentru asigurarea securităţii şi siguranţei elevilor, personalului şi bunurilor aflate în dotarea școală, cât şi pentru preîntâmpinarea violenţei în unitatea de învăţământ, activitatea în şcoală este monitorizată video permanent.

ART.6 (a) Sistemul de monitorizare video este gestionat de serviciul logistic informatizare al şcolii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice .

ART.7 După finalizarea orelor din programul de lucru şi în timpul nopţii, clădirile şcolare se încuie de către personalul abilitat, ce verifică în prealabil, respectarea măsurilor adoptate pentru paza contra incendiilor şi siguranţa imobilului.

ART.8 Personalul de pază este obligat să cunoască şi să respecte îndatoririle ce îi revin, fiind direct răspunzător pentru paza şi integritatea obiectivului, a bunurilor şi valorilor încredinţate, precum şi pentru asigurarea ordinii şi securităţii persoanelor în incinta unităţii de învăţământ.

CAPITOLUL X

ORGANIZAREA SERVICIULUI PE ŞCOALĂ/CLASĂ

10.1 PRINCIPALELE SARCINI ALE PROFESORULUI DE SERVICIU PE ŞCOALĂ

Asigurarea serviciului pe şcoală se face permanent, pe întreaga durată de desfăşurare a cursurilor.

 1. a) Serviciul pe şcoală al cadrelor didactice va fi organizat în afara orelor de curs ale

acestora, în zilele cu program mai puţin încărcat.

 1. b) Programul profesorului de serviciu este între orele 8,00- 14:00;14,00-21,00
 2. c) Sarcinile profesorului de serviciu sunt după cum urmează:

_ Asigură desfăşurarea procesului de învăţămant în bune condiţii, îndrumând şi controlând activitatea din şcoală.

_ Colaborează permanent cu colegii din sectorul administrativ şi directorul de serviciu.

_ Profesorii de serviciu în curte, verifică la intrarea elevilor în şcoală (orele 7.45 – 8.00) dacă acestia au insigne sau carnet de elev; Asigură îndeplinirea programului în bune condiţii

_ Profesorii de serviciu din ture, vor urmări toate zonele din curte.

_ Asigură supravegherea elevilor în timpul pauzelor, fiind în mod permanent prezenţi pe culoarele şcolii.

_ Rezolvă situaţiile de suplinire a cadrelor didactice absente în ziua respectivă din anumite motive, ajutaţi fiind de directorul de serviciu.

_ Ia măsuri ca în timpul orelor să nu fie elevi pe holuri sau alte persoane care pot deranja orele de curs, să nu rămână elevi în sălile de clasă când aceştia au laborator sau educaţie fizică.

_ În cazul în care constată că sunt colegi profesori absenţi de la ore, vor anunţaimediat directorul de serviciu pentru a se lua măsurile corespunzătoare;

_ Legitimează toate persoanele străine aflate întâmplător pe culoarele şcolii, leîndrumă spre locul sau persoana căutată iar în cazul în care par să nu prezinte

Înregistrează toate abaterile săvârşite de elevi, accidentele şi eventualele stricăciuni, descoperă cauzele şi vinovaţii pentru luarea măsurilor corespunzătoare;

_ Veghează asupra respectării de către elevi a regulilor de ordine interioară;

_ Având în vedere complexitatea sarcinilor, profesorul va avea un program mai lejer, cu mai puţine ore de curs, în ziua când este de serviciu.

_ Profesorul de serviciu de la etajul I va consemna zilnic în Condica profesorului

de serviciu, un proces verbal de constatare la sfârşitul programului, conform

modelului din registru.

_ In timpul programului va informa directorul de serviciu despre toate problemele

care perturba procesul de invatamant ;

10.2 SARCINILE ELEVULUI DE SERVICIU PE ŞCOALĂ

_ respectă programul serviciului pe şcoală este:8-14 şi respectiv 16 -21

_ se informează şi familiarizează cu toate situaţiile ce constituie abateri disciplinare ale Regulamentului Intern al școală (pe baza listei de reguli şi abateri existente la fiecare post al elevilor de serviciu)

_ conduce persoanele ce fac dovada intrării oficiale în colegiu la: directorul , cancelarie, secretariat, contabilitate etc.;

_ semnalează imediat profesorului de serviciu / directorul de serviciu, situaţiile ce constituie abateri de la Regulamentul Internal școală (bătăi, stricăciuni, pătrunderea persoanelor străine, clase care deranjează orele etc.) şi îl sprijină pe acesta în aplicarea procedurilor de sesizare a abaterilor şi identificare a elevului/elevilor ce au săvârşit abaterea /abaterile

_ nu părăseşte locul stabilit fără permisiunea profesorului de serviciu

10.3 PRINCIPALELE SARCINI ALE ELEVULUI DE SERVICIU PE CLASĂ

_ dă numele absenţilor în ordinea alfabetică la începutul fiecărei ore;

_ aeriseşte clasa în pause;

_ se îngrijeşte de prezenţa accesoriilor necesare activităţilor şcolare (cretă, burete, ş.a.);

_ şterge tabla şi o păstrează curată în ore şi în pauze;

_ lasă tabla curată la finalul programului şcolar;

_ monitorizează păstrarea bunurilor/dotărilor clasei în perioada serviciului şi comunică responsabilului clasei pe aspectele administrativ-economice / profesorului de serviciu/dirigintelui eventualele distrugeri;

_ face curăţenie în pauze şi la finalul programului şcolar (strânge resturile de orice tip din bănci si de pe culoarele clasei, aranjează băncile, ridică scaunele în vederea efectuării curăţeniei de către personalul de serviciu al şcolii).

CAPITOLUL XI

DISPOZIŢII FINALE

ART.1. Regulamentul intern al Școala Postliceală,, Intellectum,, Galați  intră în vigoare de la data aprobării lui în Consiliul de Administraţie şi în Consiliul Profesoral.

ART.2. Aprobarea Regulamentului se face de către Consiliul de Administraţie şi Consiliul Profesoral, prin vot deschis cu majoritate simplă.

ART.3. Propunerea de modificare a prezentului regulament este de competenta Consiliului de Administraţie prin vot deschis prin majoritate simplă.

ART.4. În termen de 15 zile de la avizarea prezentului regulament se vor stabili

sarcinile ce revinstructurilor organizatorice în cadrul Școala Postliceală ,,Intellectum,, Galați

LISTA DOCUMENTELOR ELABORATE CA ANEXE LA REGULAMENTUL

DE ORDINE INTERIOARĂ

– Codul de conduită etică

– Regulamentele C.R.E şi C.R.P

– Acordul de parteneriat pentru educaţie cu părinţii;

– Proces verbal – model, privind prelucrarea la clasă a regulamentului de ordine interioară;

– Regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecii;

– Regulamentul internatului şcolar şi al cantinei;

– Planul de pază al şcolii;

– Manualul calităţii;

– Procedurile de sistem şi procedurile operaţionale;

– Sarcinile profesorilor de serviciu;

LEGISLAŢIE RECOMANDATĂ:

– Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011,

– Regulamentul Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar,

Ordinul nr. 5.115/15 decembrie 2014

– Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii,

– OMECTS 6152/07.11.2012 privind transferul elevilor

– Nota MECTS nr. 67843/09.11.2012, referitoare la măsuri privind reglementarea

accesului persoanelor în unitatea de învăţământ

– Codul Muncii, aprobat prin Legea nr. 53, republicată în 18.05.2011 în M.O. nr. 345.

– Acord de Cooperare privind asigurarea climatului de siguranţă publică în incinta şi

în zona adiacentă unităţii de învăţământ (nr. 6309/20.09.2012 IŞJ Mureş)

– OMECTS nr. 4247/21.06.2010 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al

Consiliului Naţional al Elevilor

– Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învăţământ

Preuniversitar nr. 59276/02.11.2012

– Legea nr. 35 / 2007 privind cresterea sigurantei în unitatile de învatamânt

– O.U.G. nr 34, 37 / 2009 -Ordonanta de urgenta privind asigurarea calitatii educatiei

nr.75/12.07.2005

– Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de învatamânt preuniversitar

aprobat prin O.M.Ed.C. nr. 4925/08.09.2005;-O.M.Ed.C. nr.5021/23.09.2005 privind

aprobarea Metodologiei continuarii studiilor după finalizarea învatamântului

obligatoriu

– Ordinul MECI nr. 5099/2009 privind aprobarea de programe şcolare pentru

discipline de studiu din învăţământul liceal

– Ordinul MECI nr. 5132 / 2009 privind activităţile specifice, funcţii de diriginte;

– HG 1062/ 30.10.2012. privind modalitatea de subvenţionare a elevilor care

frecventează învăţământul profesional prin programul naţional de protecţie socială

,,Bursă profesională”