Concurs de titularizare 07.12.2021-08.12.2021

11/11/2021
By adminintellectum

 

Concurs de titularizare

07.12.2021-08.12.2021

 

Consiliul de Administrație al Școlii Postliceale „Intellectum” Galați, organizează în perioada 07.12.21 – 08.12.2021 concurs pentru:

 

 1. Pregătire-Instruire Practică / Asistent medical generalist – 2 posturi

2.  Kinetoterapeut – 1 post

 

Înscrierile se fac zilnic la sediul școlii, de luni pâna vineri. Relații suplimentare la tel. 0236 496 555. Dosarele candidaților se primesc pâna în data de 06.12.2021.

Graficul de desfășurare:

– 07.12.2021 – proba practică – ora 9,00

– 08.12.2021 – proba scrisă – ora 9,00

 

Acte necesare pentru înscrierea la concurs:

 

1.Copii legalizate de pe actele de studii, foaia matricolă şi certificat profesional (ultimul pentru absolvenţii liceului pedagogic). Absolvenţii promoţiei curente vor prezenta copia legalizată a adeverinţei de la instituţia de învăţământ superior/postliceal/mediu din care să rezulte că au susţinut examenul de licenţă, media de absolvire a facultăţii/şcolii postliceale/liceului pedagogic, specializarea dobândită, media anilor de studii şi faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a frecventat şi promovat modulul pedagogic;

2. Copie după diplomă sau adeverință care să ateste efectuarea cursului de psihopedagogie;

3.Copii de pe certificatele de obţinere a gradelor didactice;

4.Copii de pe certificatele de naştere şi căsătorie (pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele);

5.Copie de pe actul de titularizare în învăţământ (dacă este cazul);

6.Copie a deciziei inspectoratului şcolar sau a întreprinderii de întrerupere a activităţii (dacă este cazul);

7.Copie de pe fila din buletinul sau cartea de identitate cu domiciliul;

8.Adeverinţa din care să rezulte vechimea efectivă în învăţământ (dacă este cazul);

9.Copie de pe carnetul de muncă şi/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor;

10.Avizul medical din care să rezulte ca este apt(ă) pentru a preda în învăţământ;

11.Declaraţie pe propria răspundere că nu desfăşoră activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice şi nu a fost îndepărtat din învăţământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală.

CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/REZERVATE ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR PARTICULAR.

PROGRAMA PENTRU DISCIPLINA ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ

8.12.2021

 A.   NOTĂ DE PREZENTARE

 

Programa pentru examenul de definitivare în învățământ reprezintă documentul curricular şi normativ de bază în temeiul căruia vor fi structurate şi asigurate atât orientarea generală în domeniul cunoaşterii ştiințifice şi didactice/metodice a domeniului de referință, cât şi parcurgerea, prin studiu sistematic, a unei tematici adaptate nivelului profesional al cadrului didactic, relevante, moderne şi cu o sensibilă deschidere interdisciplinară.

Programa este concepută ca bază necesară şi utilă atât pentru perfecționarea continuă, cât şi pentru testarea/evaluarea concepției, cunoaşterii, înțelegerii şi interpretării principalelor roluri profesionale ale funcției din perspectiva nivelurilor carierei didactice. Acestea se vor corela cu normativitatea psihopedagogică pe baza căreia sunt proiectate, aplicate şi inovate structurile şi unitățile de competențe – cunoştințele, abilitățile, valorile şi atitudinile corespunzătoare standardelor şi statutului asumat/jucat de cadrul didactic în unitățile de învățământ preuniversitar din România.

În cadrul acestei programe, de importanță majoră sunt acele componente care vor valoriza rolul constructiv, coparticipativ al cadrului didactic în calitatea sa de actor cu statut de educator, de purtător al mesajelor ştiinței devenite disciplină de învățământ, de reprezentant al comunității profesorilor de specialitate în instituția şcolară.

Programa urmărește formarea şi dobândirea competențelor pentru profesia de cadru didactic, cu aplicare la predarea disciplinelor de specialitate. Pe lângă competențele specifice, în specialitate, sunt vizate competențele pentru îndeplinirea eficientă a unui rol social precum şi competențele metodice.

Tematica programei reflecta ponderile:

 • conținuturilor destinate pentru formarea competențelor ştiințifice (aprox. 60%);
 • conținuturilor destinate formării competențelor didactice, încorporând metodica şi aplicațiile şcolare ale domeniului (aprox. 30%);
 • conținuturilor altor tipuri de competențe necesare cadrelor didactice – competențe cheie (aprox. 10%).

Conținuturile programei urmăresc sporirea flexibilității, mobilității ocupaționale și creșterea gradului de adaptabilitate a maiștrilor instructori la evoluția tehnică, tehnologică și economică în domeniu.

Programa este orientată pe evaluarea calității concepției didactice și a modalităților concrete prin care maistrul instructor pune elevii în situații de învățare eficientă, menite să conducă la dobândirea cunoștințelor și formarea abilităților și atitudinilor prevăzute în standardele de pregătire profesională.. Această orientare este cu atât mai necesară în prezent, când flexibilitatea programelor școlare solicită din partea cadrelor didactice efortul de a concepe procese și parcursuri didactice adaptate nivelului claselor de elevi cu care lucrează și finalităților învățământului tehnologic. Structura arborescentă și organizarea modulară a curriculum -ului pentru învățământul tehnologic, solicită abordarea structurală a desfășurării procesului de învățământ.

 

B.   COMPETENŢELE SPECIFICE

 

 1. Cunoașterea și aprofundarea de către candidați a conținuturilor științifice și metodice de specialitate;
 2. Operarea cu standardele de pregătire profesională și programele școlare pentru proiectarea unui demers didactic adaptat nivelului de învățământ, calificării și specificului clasei;
 3. Realizarea corelațiilor intra, -inter și pluridisciplinare ale conținuturilor;
 4. Proiectarea activităților de instruire practică/pregătire practică în concordanță cu cerințele curriculumului și ale tehnologiei didactice moderne;
 5. Aplicarea unor forme de management al clasei în funcție de activitatea proiectată;
 6. Organizarea și coordonarea activității de instruire/pregătire practică în atelierul tehnologic școlar și la agenții economici în scopul formării și dezvoltării abilităților și atitudinilor

 

specifice;

 1. Selectarea și aplicarea metodelor de evaluare adecvate activității de instruire/pregătire practică;
 2. Comunicarea eficientă cu partenerii în activitatea educațională;
 3. Exploatarea utilajelor, instalațiilor și echipamentelor în condițiile respectării normelor sănătate, securitate și igiena muncii, P.S.I. și protecție a mediului înconjurător;
 4. Respectarea normelor de calitate pentru desfășurarea proceselor, obținerea produselor și oferirea serviciilor;
 5. Transmiterea, în funcție de particularitățile de vârstă ale elevilor, a conținuturilor astfel încât să dezvolte structuri operatorii, afective și atitudinale;
 6. Stimularea potențialului fiecărui elev și dezvoltarea creativității.

 

C.   TEMATICA DE SPECIALITATE

 

1.   Rolul, funcţiile şi competenţele profesionale ale asistentului medical.

 1. Procesul de îngrijire (nursing).
 2. Tehnici de nursing şi investigaţii (definiție, scop/obiective, pregătirea materialelor necesare, pregătirea pacientului, efectuarea procedurii de către asistentul medical/participarea asistentului medical la efectuarea tehnicii, reorganizarea locului de muncă, notarea procedurii, evaluarea procedurii/accidente, incidente/complicații posibile);
  • Măsurarea, notarea şi reprezentarea grafică a funcţiilor vitale şi vegetative: temperatură, puls, respiraţie, tensiune arterială, greutate, înălţime corporală, eliminări (diureză, scaun, spută, vărsături, menstră, expectoraţie);
  • Efectuarea de sondaje, spălături, clisme: sondaje – gastric, duodenal, vezical; spălături- oculară, auriculară, gastrică, vezicală, vaginală; clisme;
  • Îngrijirea plăgilor: pansamente, bandaje, principii de realizare a pansamentului şi bandajului, timpii unui pansament, mijloace de fixare a pansamentului;
  • Puncţiile: venoasă, articulară, sternală, pericardică, biopsică, vaginală, abdominală, pleurală, rahidiană/ lombară, suboccipitală, fundului de sac Douglas, vezicii urinare/suprapubiană);
  • Recoltarea sângelui pentru examene de laborator: biochimice, hematologice, bacteriologice, serologice, parazitologice;
  • Recoltarea urinei pentru examene de laborator;
  • Recoltarea materiilor fecale pentru examene biochimice, bacteriologice şi parazitologice;
  • Recoltarea sputei pentru examene citologice, bacteriologice;
  • Recoltarea vărsăturilor pentru examene toxicologice;
  • Recoltarea secreţiilor purulente din leziuni deschise şi din colecţii închise (abcese, vezicule, pustule);
  • Recoltarea exsudatului faringian;
  • Recoltarea secreţiilor oculare, otice, vaginale;

4.   Administrarea medicamentelor.

5.Îngrijirea pacienţilor cu afecţiuni ale aparatului respirator:

  • Boli ale aparatului respirator: bronşite, pneumonii, astm bronşic, insuficienţă respiratorie, tuberculoză pulmonară ( definiţie, cauze, simptomatologie, investigaţii, principii de tratament).
  • Procesul de îngrijire în afecțiunile aparatului respirator (culegere de date/informaţii, identificarea problemelor de dependență, stabilirea diagnosticelor de îngrijire, intervenții proprii și delegate ale asistentului medical în procesul de nursing, evaluarea intervențiilor/îngrijirilor aplicate pe plan de îngrijire);
  • Tehnici de nursing și investigații specifice (definiție, scop/obiective, pregătirea materialelor necesare, pregătirea pacientului, efectuarea procedurii de către asistentul medical/participarea asistentului medical la efectuarea procedurii, reorganizarea locului de muncă, notarea procedurii, evaluarea procedurii/accidente, incidente/complicații posibile).

 

6.   Îngrijirea pacienţilor cu afecţiuni cardiovasculare:

 • Boli ale aparatului cardiovascular: endocardite, pericardita acută, angina pectorală, infarctul miocardic, insuficienţa cardiacă, hipertensiunea arterială, sindromul de ischemie arterială acută şi cronică, tromboflebite (definiţie, cauze, simptomatologie, investigaţii, principii de tratament);
 • Procesul de îngrijire în afecțiunile aparatului cardiovascular (culegere de date/ informaţii, identificarea problemelor de dependență, stabilirea diagnosticelor de îngrijire, intervenții proprii și delegate ale asistentului medical în procesul de nursing, evaluarea intervențiilor/îngrijirilor aplicate pe plan de îngrijire);
 • Tehnici de nursing și investigații specifice (definiție, scop/obiective, pregătirea materialelor necesare, pregătirea pacientului, efectuarea procedurii de către asistentul medical/participarea asistentului medical la efectuarea procedurii, reorganizarea locului de muncă, notarea procedurii, evaluarea procedurii/accidente, incidente/complicații posibile).

7.   Îngrijirea pacienţilor cu afecţiuni ale aparatului digestiv şi a glandelor anexe:

 • Boli ale aparatului digestiv şi glandelor anexe: gastrita acută, boala ulceroasă, pancreatita, ciroza hepatică, colica biliară, hepatita cronică (definiţie, cauze, simptomatologie, investigaţii, principii de tratament);
 • Procesul de îngrijire în bolile aparatului digestiv şi glandelor anexe (culegere de date/ informaţii, identificarea problemelor de dependență, stabilirea diagnosticelor de îngrijire, intervenții proprii și delegate ale asistentului medical în procesul de nursing, evaluarea intervențiilor/ îngrijirilor aplicate pe plan de îngrijire);
 • Tehnici de nursing și investigații specifice (definiție, scop/obiective, pregătirea materialelor necesare, pregătirea pacientului, efectuarea procedurii de către asistentul medical/participarea asistentului medical la efectuarea procedurii, reorganizarea locului de muncă, notarea procedurii, evaluarea procedurii/accidente, incidente/complicații posibile).

8.  Îngrijirea pacienţilor cu afecţiuni ale aparatului urinar:

 • Boli ale aparatului urinar: glomerulonefrita acută şi cronică, pielonefrita acută şi cronică, insuficienţa renală acută şi cronică, infecţia urinară, litiaza renală, colica renală (definiţie, cauze, simptomatologie, investigaţii, principii de tratament);
 • Procesul de îngrijire în bolile aparatului urinar (culegere de date/informaţii, identificarea problemelor de dependență, stabilirea diagnosticelor de îngrijire, intervenții proprii și delegate ale asistentului medical în procesul de nursing, evaluarea intervențiilor/îngrijirilor aplicate pe plan de îngrijire);
 • Tehnici de nursing și investigații specifice (definiție, scop/obiective, pregătirea materialelor necesare, pregătirea pacientului, efectuarea procedurii de către asistentul medical/participarea asistentului medical la efectuarea procedurii, reorganizarea locului de muncă, notarea procedurii, evaluarea procedurii/accidente, incidente/complicații posibile).

9.  Îngrijirea pacienţilor cu afecţiuni chirurgicale:

 • Afecţiuni chirurgicale: hemoragia digestivă, litiaza biliară, colecistita acută, peritonita, apendicita acută, ocluzia intestinală(definiţie, cauze, simptomatologie, investigaţii, principii de tratament);
 • Procesul de îngrijire în afecțiunile chirurgicale (culegere de date/informaţii, identificarea problemelor de dependență, stabilirea diagnosticelor de îngrijire, intervenții proprii și delegate ale asistentului medical în procesul de nursing, evaluarea intervențiilor/îngrijirilor aplicate pe plan de îngrijire);
 • Tehnici de nursing și investigații specifice (definiție, scop/obiective, pregătirea materialelor necesare, pregătirea pacientului, efectuarea procedurii de către asistentul medical/participarea asistentului medical la efectuarea procedurii, reorganizarea locului de muncă, notarea procedurii, evaluarea procedurii/accidente, incidente/complicații posibile).

10.  Îngrijirea pacienţilor cu boli de nutriţie şi metabolism:

 • Boli de nutriţie şi metabolism: obezitate, diabet zaharat, denutriție, gută (definiţie, cauze, simptomatologie, investigaţii, principii de tratament);

 

 • Procesul de îngrijire în boli de nutriție și metabolism (culegere de date/informaţii, identificarea problemelor de dependență, stabilirea diagnosticelor de îngrijire, intervenții proprii și delegate ale asistentului medical în procesul de nursing, evaluarea intervențiilor/îngrijirilor aplicate pe plan de îngrijire);
 • Tehnici de nursing și investigații specifice (definiție, scop/obiective, pregătirea materialelor necesare, pregătirea pacientului, efectuarea procedurii de către asistentul medical/participarea asistentului medical la efectuarea procedurii, reorganizarea locului de muncă, notarea procedurii, evaluarea procedurii/accidente, incidente/complicații posibile).

11.  Îngrijiri în pediatrie:

 • Afecţiuni pediatrice: bronhopneumonie, astm bronşic, amigdalite, boala diareică acută, gastroenterita acută, infecţii ale tractului urinar, insuficienţa renală acută, glomerulonefrită, convulsii, epilepsie, anemii, leucemii, sindroame hemoragice, diabet zaharat (definiţie, cauze, simptomatologie, investigaţii, principii de tratament);
 • Îngrijirea copilului spitalizat;
 • Tehnici de nursing și investigații specifice (definiție, scop/obiective, pregătirea materialelor necesare, pregătirea pacientului, efectuarea procedurii de către asistentul medical/participarea asistentului medical la efectuarea procedurii, reorganizarea locului de muncă, notarea procedurii, evaluarea procedurii/accidente, incidente/complicații posibile).

12.  Îngrijirea pacienţilor cu boli infectocontagioase:

 • Boli infectocontagioase: rujeola, varicelă, scarlatina, hepatita virală acută A, toxiinfecţii alimentare (definiţie, cauze, simptomatologie, investigaţii, principii de tratament);
 • Procesul de îngrijire în boli infectocontagioase (culegere de date/ informaţii, identificarea problemelor de dependență, stabilirea diagnosticelor de îngrijire, intervenții proprii și delegate ale asistentului medical în procesul de nursing, evaluarea intervențiilor/îngrijirilor aplicate pe plan de îngrijire);
 • Tehnici de nursing și investigații specifice (definiție, scop/obiective, pregătirea materialelor necesare, pregătirea pacientului, efectuarea procedurii de către asistentul medical/participarea asistentului medical la efectuarea procedurii, reorganizarea locului de muncă, notarea procedurii, evaluarea procedurii/accidente, incidente/complicații posibile).

13.  Îngrijirea pacienţilor cu afecţiuni reumatismale:

 • Afecțiuni reumatismale: reumatismul articular acut, reumatisme degenerative (definiţie, cauze, simptomatologie, investigaţii, principii de tratament);
 • Procesul de îngrijire în afecțiunile reumatismale (culegere de date/ informaţii, identificarea problemelor de dependență, stabilirea diagnosticelor de îngrijire, intervenții proprii și delegate ale asistentului medical în procesul de nursing, evaluarea intervențiilor/îngrijirilor aplicate pe plan de îngrijire);
 • Tehnici de nursing și investigații specifice (definiție, scop/obiective, pregătirea materialelor necesare, pregătirea pacientului, efectuarea procedurii de către asistentul medical/participarea asistentului medical la efectuarea procedurii, reorganizarea locului de muncă, notarea procedurii, evaluarea procedurii/accidente, incidente/complicații posibile).

14.  Conduita în urgenţe medico-chirurgicale, situaţii de criză şi de dezastre:

 • Conduita de urgenţă în: stop cardio-respirator, hemoptizie, şoc (hipovolemic, septic, cardiogen, neurogen, anafilactic), come, AVC, arsuri grave, degerături, submersie, spânzurare, electrocutare (definiție, cauze, semne și simptome, investigații, conduita de urgență);
 • Evaluarea și monitorizarea pacientului critic;
 • Intervenții ale asistentului medical: resuscitare cardio-respiratorie – suport vital de bază, managementul căilor aeriene, poziția de siguranță, manevra Heimlich, administrarea medicației de urgență, monitorizarea neinvazivă a parametrilor vitali, monitorizarea terapeutică invazivă (gaze arteriale, PVC etc.), oxigenoterapia (indicații, metode, debit, beneficii, complicații), inserția de sonde și catetere pentru monitorizare, aspirarea secrețiilor.
 1. Îngrijiri în obstetrică: sarcina normală – semne şi simptome; investigaţii paraclinice în sarcină; supravegherea prenatală; pregătirea gravidei pentru naştere; examenul gravidei la termen;pregătirea propriu – zisă pentru naştere; semnele declanşării travaliului; primele îngrijiri acordate nou-născutului şi lăuzei.
 1. Îngrijirea la domiciliu a bolnavilor cronici şi în stadiu
 2. Deontologie şi etică profesională: principii etice, drepturi şi libertăţi.
 3. Norme de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenței

 

D.   BIBLIOGRAFIA PENTRU TEMATICA DE SPECIALITATE

 

1 Ancăr V. Obstetrică Editura Naţional, 2008;
2 Baghiu Vasile Teoria şi practica nursing; vol 1,2,3,4 Editura Viaţa Medicală Românească, Bucureşti, 2020;
3 Bocârnea C. Boli infecţioase şi epidemiologie Editura InfoTeam, Bucureşti, 1999;
4 Borundel C., Manual de medicină internă pentru cadre medii Editura ALL, Bucureşti, 2011;
5 Chiru F., Chiru G., Morariu L., ş.a. Îngrijirea omului sănătos şi a omului bolnav Editura CISON, Bucureşti, 2012;
6 Chiru F., Chiru A., Marcean C., Iancu E. Urgenţe medicale, Manual – sinteza pentru asistenţi medicali Editura RCR Print 2012;
7 Chiru Adela, Dănău Răzvan Alexandru Managementul îngrijirii pacientului – Ghid clinic pentru asistentul medical Editura CISON, 2014;
8 Chris Brooker Dictionary of Medicine, Nursing and Health Professions Editura ELSEVIER, 2010;
9 Daşchievici S., Mihăilescu M. Chirurgie – manual pentru cadre medii şi şcoli postliceale Editura Medicală, Bucureşti, 2017;
10 Geormăneanu N. Manual Puericultură şi pediatrie Editura didactică şi pedagogică Bucureşti, 2012;
11 Asociaţia de Nursing LEMON

Materiale de educaţie în nursing

2018;
12 Marcean Crin Tratat de Nursing – Îngrijirea omului sănătos şi bolnav Editura Medicală, Bucureşti, 2010;
13 Marcean Crin, Mihăilescu Vladimir- Manta Pediatrie şi Puericultură – Îndreptar pentru asistenți medicali Editura Medicală, Bucureşti, 2013;
14 Marcean Crin,

Vlad Tiberiu Terenţiu

Urgenţe în puericultură şi perdiatrie Editura RCR Print, 2006;

 

 

15 Mincu Mioara Manual de medicină internă pentru cadre medii Editura Carol Davila, 2003;
16 Mozeş Carol Tehnica îngrijirii bolnavului Editura Medicală, Bucureşti, 2008;
17 Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România OAMGMAMR;
18 Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România Proceduri de practică pentru asistenţii medicali generalişti (în vigoare) OAMGMAMR;
19 Titircă Lucreţia Urgenţele medico – chirurgicale. Sinteze Editura Medicală, Bucureşti, 2008;
20 Titircă Lucreţia Îngrijiri speciale acordate pacienţilor de către asistenţii medicali Editura Viaţa Medicală Românească, Bucureşti, 2008;
21 Titircă Lucreţia Breviar de explorări funcţionale Editura Viaţa Medicală 2005;
22 Titircă Lucreţia Dicţionar de termeni pentru asistenţi medicali Editura Viaţa Medicală Româneasca , 2008;
23 Udma Florica, Stanciu Maria, Ruxanda Matilda, Gulie Ecaterina, Iancu Elena, Fercală Elena Proceduri de nursing vol I şi II Editura EX PONTO Constanţa – 2007;
24 Vasile Mihaela, Moldoveanu Monica Semiologie medicală pentru asistenți medicali Editura ALL, 2011;
25 Ministerul Sănătății Normelor de supraveghere, preve nire şi limitare a infecţiilor

asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare

Legislația în vigoare;
26 *** Planuri-cadru, Planuri de

învăţământ, Programe şcolare, Standarde de Pregătire Profesională în vigoare.

 

 

 1. TEMATICA PENTRU METODICA PREDĂRII DISCIPLINEI DE EXAMEN

 

a.  Proiectarea, organizarea şi desfășurarea activității didactice:

 1. Conceptul de curriculum. Tipologie. Curriculum în dezvoltare locală. Produse și documente curriculare: planuri cadru, planuri de învățământ, standarde de pregătire profesională, programe școlare/curriculum, manuale școlare, auxiliare didactice. Alţi termeni de referinţă ai curriculumului naţional: arii curriculare, discipline, module.
 2. Proiectarea activităţii didactice: elaborarea planificării calendaristice, proiectarea lecţiilor/activităților

b.     Strategii didactice utilizate în procesul de instruire. Strategii şi modalităţi de integrare în lecţie a activităţilor cu caracter practic – aplicativ:

 1. Strategii Definiții. Caracterizare. Tipologie.
 2. Metode de învățământ: descriere, exemple de utilizare a diferitelor metode de învățământ în cadrul lecției. Metode și tehnici didactice interactive: descriere, exemple de aplicare a metodelor și tehnicilor didactice interactive în cadrul diferitelor tipuri de lecții.
 3. Forme de organizare a instruirii. Forme de organizare a activității didactice. Lecția, unitate didactică fundamentală: definiție, evenimentele lecției, tipuri și variante de lecții.
 4. Mijloace de învăţământ şi integrarea lor în procesul de predare-învăţare-evaluare. Funcţiile didactice ale mijloacelor de învăţământ. Clasificarea și caracteristicile mijloacelor de învăţământ. Mediul de Cerințe în organizarea mediului de instruire.

c.  Evaluarea rezultatelor școlare:

 1. Evaluarea, componentă fundamentală a procesului de învăţământ. Funcţiile evaluării. Formele evaluării. Obiectivele evaluării. Proiectarea evaluării.
 2. Metode și instrumente de Metode și instrumente tradiţionale de evaluare. Metode complementare/alternative de evaluare.
 3. Tipologia itemilor: definiţie, clasificări, caracteristici, reguli de proiectare, modalităţi de evaluare şi de notare, avantaje și dezavantaje/limite în proiectare și
 4. Calităţile instrumentelor de evaluare: validitate, fidelitate, obiectivitate şi
 5. Notarea școlară. Variabilitatea notării. Factori ai variabilității aprecierii și notării. Erori în evaluarea școlară/ efecte perturbatoare în apreciere și

 

 1. BIBLIOGRAFIE PENTRU METODICA PREDĂRII DISCIPLINEI DE EXAMEN

 

1. Albulescu, I., Catalano, H. (coord.) Sinteze de pedagogie generală: ghid pentru pregătirea examenelor de

titularizare, definitivat și gradul didactic II profesori de toate specializările

Didactica Publishing House, București, 2020;
2. Bocoș, M.-D. Instruirea interactivă Editura Polirom, Iași, 2013;
3. Bocoș, M., Jucan, D. Teoria și metodologia instruirii. Teoria și metodologia evaluării: repere și instrumente didactice pentru formarea profesorilor Editura Paralela 45,

Pitești 2019;

4. Cucoș, C. Pedagogie, ediția a III-a revăzută și adăugită Editura Polirom, Iaşi, 2014;
5. Cucoș, C. (coord.) Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice, ediția a III-a revăzută și adăugită Editura Polirom Iaşi, 2009;

 

6. Nițucă C., Stanciu T. Didactica disciplinelor tehnice Editura Performantica, Iași, 2006;
7. Potolea, D., Necșu, I., Iucu, R.B.,Pânișoară, I.- O.(coord.) Pregătirea psihopedagogică Manual pentru definitivat și gradul didactic II Editura Polirom, Iași, 2008;
8. Radu I.T. Evaluarea în procesul didactic Editura Didactică și Pedagogică, 2008;
9. Stoica A. (coord.) Evaluarea curentă şi examenele, Ghid pentru profesori Editura Prognosis, Bucureşti, 2001;
10. Stoica A. Evaluarea progresului şcolar. De la teorie la practică. Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2003;
11. *** Ghiduri metodologice pentru aplicarea programelor școlare – Aria curriculară Tehnologii, Liceu tehnologic MEC, CNC, Editura Aramis Print, Bucureşti, 2002;
12.   Curriculum naţional/programe şcolare pentru disciplinele tehnologice în vigoare în anul susținerii examenului  
13.   Planurile-cadru, standardele de pregătire profesională în vigoare în anul susținerii examenului  
14.   „Programul Naţional de Dezvoltare a Competenţelor de Evaluare ale Cadrelor Didactice (DeCeE)” MEN – CNCEÎP,

București, 2008;

BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE ȘI RECUPERARE

·         COLOANA VERTEBRALĂ

·         UMĂRUL

·         COTUL, ANTEBRAŢUL

Balint T., Diaconu I., Moise A. Evaluarea aparatului locomotor: bilanț articular, bilanț muscular, teste funcționale, Tehnopress, Iaşi, 2007
·         Mecanismele generale ale locomoției

·         COLOANA VERTEBRALĂ

·         CENTURA SCAPULARĂ, UMĂRUL ȘI BRAȚUL

Baciu C., Semiologia clinica a aparatului locomotor, Editura Medicală, Bucureşti, 1975

 

·         PRINCIPII GENERALE ÎN APLICAREA TRATAMENTULUI Cordun M., Kinetologie medicală, editura AXA, Bucureşti, 1999
·         DEVIAȚII ALE COLOANEI VERTEBRALE – SCOLIOZELE Dumitru D., Ghid de reeducare funţională, Editura Sport Turism, Bucureşti, 1981;
·         ELEMENTE DE BAZĂ ALE KINETOTERAPIEI ÎN TRATAMENTUL ȘI RECUPERAREA AFECȚIUNILOR APARATULUI LOCOMOTOR

·         TEHNICI ANAKINETICE

·         TRATAMENTUL FIZICAL-KINETIC ȘI RECUPERAREA MEDICALĂ ÎN SINDROMUL ALGO-FUNCȚIONAL AL COLOANEI VERTEBRALE DORSALE

Kiss I., Fizio-kinetoterapia și recuperarea medicala în afecțiunile aparatului locomotor, Editura Medicală ,București, 2007
·         KINETOTERAPIA ÎN DISFUNCȚIA VENTILATORIE OBSTRUCTIVĂ Marcu V., Dan M., Kinetoterapie/ Physiotherapy, Oradea, 2006.
·         EVALUAREA MERSULUI

·         TESTAREA ARTICULAȚIEI UMĂRULUI

·         TESTAREA ARTICULAȚIEI COTULUI

·         REEDUCAREA RESPIRATORIE

·         SCOLIOZELE

·         LOMBOSACRALGIA

Sbenghe T., Kinetologie profilactică, terapeutică și de recuperare, Editura Medicală, Bucureşti, 1987;

 

BIBLIOGRAFIE

 

 1. Baciu C., Semiologia clinica a aparatului locomotor, Editura Medicală, Bucureşti, 1975
 2. Balint T., Diaconu I., Moise A. Evaluarea aparatului locomotor: bilanț articular, bilanț muscular, teste funcționale, Tehnopress, Iaşi, 2007.
 3. Cordun M., Hidrokinetoterapia în afecţiunile reumatismale, Editura A.N.E.F.S., Bucureşti, 1999.
 4. Drosescu P., Anatomia Aparatului Locomotor, Editura Iaşi, 2005.
 5. Dumitru D., Ghid de reeducare funţională, Editura Sport Turism, Bucureşti, 1981;
 6. Iliescu A., Biomecanica exerciţiilor fizice, Editura CNEFS, Bucureşti, 1968.
 7. Kiss I., Fizio-kinetoterapia și recuperarea medical în afecțiunile aparatului locomotor, Editura Medicală ,București, 2007.
 8. Marcu V., Dan M., Kinetoterapie/Physiotherapy, Oradea, 2006.
 9. Marinescu R., Genunchiul: Anatomie, biomecanică, traumatologie şi recuperare, Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos”, Galați, 2008
 10. Mogoş G., Ianculescu, A., Compendiu de anatomie şi fiziologie a omului, Editura Ştiinţifică;
 11. Moraru G., Recuperarea kinetica in Reumatologie, Editura Imprimeriei de Vest,1999.
 12. Păun R., Tratat de medicină internă Reumatologie, vol II, Editura Medicală, Bucureşti 1999.
 13. Ranga V., Anatomia omului, Editura Cerna, Bucureşti, 1993.
 14. Roşulescu E., Kinetoterapia în recuperarea afecţiunilor reumatologice, ed. Universitaria Craiova, 2009.
 15. Sbenghe T., Kinetologie profilactică, terapeutică și de recuperare, Editura Medicală, Bucureşti, 1987;
 16. Sbenghe T., Bazele teoretice și practice ale kinetoterapiei, Editura Medicală, Bucureşti, 1999
 17. Sbenghe T., Kinesiologie – știința mișcării, Editura Medicală, Bucureşti, 2002;
 18. Sbenghe T., Recuperarea medicală a sechelelor post traumatice ale membrelor, Editura Medicală, Bucureşti, 1981.
 19. Scurtu L., Biomecanica pentru kinetoterapeuţi, Editura Alexandru 27, Bucureşti, 2004.
 20. Sidenco E. L., Bilanțul articular și muscular, Editura APP București, 1999
 21. Sidenco E. L., Coloana vertebrală şi membrul inferior. Evaluare mioarticulară în kinetoterapie şi în medicina sportivă, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2003.
 22. Sidenco El-L., Evaluarea articulară şi musculară a membrului superior. Aplicaţii în kinetoterapie şi în medicina sportivă, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2003.
 23. Teodorescu D., Mic atlas de anatomia omului, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1974.